เป๊ปซี่พ่าย ยอมรับ 5 เงื่อนไขเสริมสุข


by admin
07-03-2011 00:00:00

ในที่สุดค่ายน้ำดำ เป๊ปซี่ก็ต้องรกษาตลาดน้ำดำในประเทศไทยเอาไว้ โดยบริษัทเสริมสุข จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้รับหนังสือจากเป๊ปซี่ ซึ่งยืนยันว่า ยินยอมตกลงตามสาระสำคัญทั้ง 5 ประการของสัญญาที่จะมีการจัดทำขึ้นใหม่ ระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

เป๊ปซี่เชื่อมั่นว่า การจัดทำสัญญาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายและเป็นประกันความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจร่วมกันในประเทศไทย โดยคาดว่าข้อตกลงภายใต้สัญญาใหม่นี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 มีนาคมนี้

สำหรับสาระสัญญาสำคัญทั้ง 5 ข้อประกอบด้วย
1. กำหนดสูตรการคิดราคาค่าหัวน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงประมาณร้อยละ 9 ต่อปี จากราคาภายใต้สัญญา EBA ปัจจุบัน

2.หากเป๊ปซี่ ยืนยันที่จะสงวนสิทธิเลิกสัญญาได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม (Change of Control) ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีข้อกำหนดค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบริษัทฯ และต้องมีคำจำกัดความของคำว่า “ควบคุม (Control)” ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

3. บริษัทฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สัญญากับเป๊ปซี่ ยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องดื่มชนิดและประเภทเดียวกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันกัน เช่น ประเภทโคล่า (น้ำดำ) ด้วยกัน

4.ในส่วนของข้อเสนอทางการค้า (ข้อเสนอเชิงพาณิชย์) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย งบประมาณทางการตลาดเงื่อนไขของสัญญา และข้อเรียกร้องอื่นของเป๊ปซี่ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ (1) - (3) หรือข้อ (5) ให้เป็นไปตามข้อเสนอของเป๊ปซี่

5. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ต้องสมเหตุสมผล เช่น ระยะเวลาบอกกล่าวเลิกสัญญา และจะต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ใช่ประเด็นทางการค้าโดยตรงตามลักษณะของสัญญา เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของเป๊ปซี่ในการแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นต้น หรือเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter