ทรู พร้อมเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ ชูอัตราดอกเบี้ย 3.20% ถึง 4.60% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-12 และ 14 ตุลาคม 2564

ทรู เปิดโอกาสผู้ลงทุนร่วมเติบโตไปกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 พร้อมให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.20% ถึง 4.60% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 11–12 และ 14 ตุลาคม 2564

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมยังคงแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19  ทรูเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนร่วมเติบโตรับกระแสการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของคนไทยที่เปลี่ยนสู่วิถีนิวนอร์มัล  โดยบริษัทฯ พร้อมเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ TRUE 4 ชุดใหม่ และได้ยื่นอัตราดอกเบี้ยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำหรับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ในวันที่ 11-12 และ 14 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่1อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่2อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่3อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่4อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th  หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบายของโรคโควิด-19 และสอดรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ หรือติดต่อสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือ Bualuang mBanking
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือ แอป SCB Easy
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือ แอป CIMB Thai Digital Banking
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)