ปั้นคนคุณภาพ…กลุ่มทรู และ ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย รวม 11 แห่ง สร้าง “ช่างทรูเทค” ยุคใหม่ ตรงใจลูกค้า

ผนึกกำลังสร้างเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นบุคลากรช่างคุณภาพ…นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานกรรมการบริหาร บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ระหว่างบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยสถาบันเครือข่าย ทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวม 11 แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Action-Learning Based ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมคัดสรรบุคลากรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อและเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ โดยกลุ่มทรู และไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ได้นำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และวิศวกรรม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ งานติดตั้งเครือข่าย งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานขาย และงานบริการลูกค้า อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานในตำแหน่ง “ช่างทรูเทค” ช่างยุคใหม่ของกลุ่มทรู หรือช่างเทคนิค ดูแลบำรุงรักษารถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอเชีย เอรา วัน ในอนาคต ที่มีความมั่นคง พร้อมรายได้และโอกาสเติบโตในสายงานวิชาชีพต่อไป ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นและเจตนารมย์ที่ตรงกันของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากกลุ่มทรู บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และ 11 สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในฐานะประธานในพิธี
 • นายชยกฎ สุเมธเมธาชัย  กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
 • นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
 • นางรินทร์ทอง เครือบุญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จ.สุราษฎร์ธานี
 • นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่
 • ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
 • นายฉัตรดนัย รัตนวราหะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • นางสุวิน มณีเสวตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 • นางสาวรัชนี แก้วเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา
 • นายอัมพล วาโยบุตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 • นายสมชาย ชัยสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา