กปน. จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” ในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พร้อมบริการน้ำสะอาดปลอดภัย สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และขยายผลสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กปน. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. และ กทม. เข้าร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีกับโครงการ “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” ที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อีกทั้งช่วยลดขยะพลาสติกที่เกิดจากน้ำดื่มบรรจุขวด ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวง
มหาดไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม สร้างความสุขให้ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยว่า โครงการ “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก”  เป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปน. โดยมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นแบบอย่างการพัฒนางานบริการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถขยายผลสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตู้น้ำดื่ม กปน. ที่ติดตั้งในสวนสาธารณะนี้ เป็นตู้น้ำดื่มระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติลดการสัมผัส สามารถใช้ภาชนะ หรือกระบอกน้ำส่วนตัวในการรองน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการบริโภค โดยเบื้องต้นเป็นโครงการนำร่อง โดยติดตั้งตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร เขตจตุจักร สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ส่งมอบตู้น้ำดื่มฯ ไปเรียบร้อยแล้ว