โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน อักษร เอ็ดดูเคชั่น เปิดตัว Aksorn On-Learn PLUS สร้างห้องเรียนเสมือน-เน้นปฏิสัมพันธ์-สอดคล้องพฤติกรรมผู้เรียน

อักษร เอ็ดดูเคชั่น เดินหน้าต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา เปิดตัว Aksorn On-Learn PLUS ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มพลังการสอนให้กับครู สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลแบบครบกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ไปสู่ระบบการวัดและประเมินผล มาพร้อมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลระดับพรีเมี่ยมกว่า 10,000 ชิ้น อาทิ Interactive 3D ไฟล์เสียงเจ้าของภาษา หรือ e-Book โดดเด่นด้วยฟังก์ชันมอบหมายงานที่ครบโซลูชันตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมและชุดแบบฝึกหัดกว่า 6,000 ชุด ไปจนกระทั่งการตรวจนับการสร้างรายงาน และการเก็บคะแนน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนได้มากกว่า ตอบโจทย์การเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการเรียนได้ทุกอุปกรณ์

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังยุคโควิด-19 ตัวเร่งที่มาขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนไปสู่รูปแบบดิจิทัลให้เร็วขึ้นวิกฤตนี้ลามมาถึงเรื่องของการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนำร่องเพื่อทดลองใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดเทอมปีการศึกษา 2564  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

คุณกนกวรรณ แสงสุวรรณ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องดังกล่าว เปิดเผยว่า การเรียนออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn PLUS ทำให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากระบบได้มีการออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน อาทิ คลิปวิดีโอ สื่อ Interactive 3D ภาพเสมือนที่ทำให้เด็ก เรียนรู้ได้เหมือนเห็นของจริงดึงดูดความสนใจและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้ที่เป็นเด็กช่างคิด ช่างถาม และมีความอยากรู้อยากเห็น นอกจากนั้น แพลตฟอร์มยังถูกออกแบบมาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา จึงช่วยให้สามารถวางแผนการสอนได้ง่าย และผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน

ทางด้าน คุณศิริมา บุญมาก ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) กล่าวว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn PLUS เป็นตัวช่วยสนับสนุนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี เพราะมีสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยลดภาระในการเตรียมการสอนมากมาย โดยเฉพาะฟังก์ชันการมอบหมายงานผ่านระบบที่มีทั้งแนวทางคำถาม ชุดกิจกรรม และแบบฝึกหัด สามารถตรวจสอบสถานะการส่งงานของนักเรียน และการตรวจนับคะแนนอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กยังจำเป็นต้องมีผู้ปกครองหรือครูคอยดูแลการเข้าระบบด้วยการใช้รหัสผ่านอย่างถูกต้อง และจำเป็นต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนผ่านระบบที่ราบรื่น

ทั้งนี้ คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า Aksorn On-Learn PLUS เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เราต่อยอดมาจาก Aksorn On-Learn ซึ่งเราได้จัดทำขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เราเอาเนื้อหามาผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้แล้วเสิร์ฟให้ครูในรูปแบบใหม่ ซึ่งเราได้นำข้อมูลจากการทดลองใช้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องมาปรับปรุง และพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ ทั้ง on site online และ on demand โดยประกอบไปด้วยสื่อสนับสนุนการสอนดิจิทัลในระดับพรีเมี่ยม ทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย การเรียนเป็นเรื่องน่าสนุก พร้อมด้วยฟังก์ชันมอบหมายงานที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝน และพัฒนาได้ทุกที่ไปกับชุดแบบฝึกหัด และกิจกรรมที่หลากหลาย มาพร้อมระบบตรวจคำตอบอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบความรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน พร้อมระบบบันทึกหลังการสอนและรายงานผล โดยเรามุ่งหวังว่า Aksorn On-Learn PLUS จะเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุน และเพิ่มพลังในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนทุกคน ที่แม้รูปแบบของห้องเรียนจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.aksorn.com/aksornonlearn หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2622-2999