น้ำมันพุ่ง OR กำไรก็พุ่ง 30.5% แตะ 11,400 ล้านบาท!

Photo : Shutterstock
OR เผยกำไรปี 64 พุ่ง 30% แตะ 11,400 ล้านบาท แม้ว่าปริมาณการจำหน่ายธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจนอนออยล์ปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย บอร์ด OR ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลช่วงครึ่งหลังปี 64 อัตรา 0.19 บาท/หุ้น

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยผลการดําเนินงานปี 2564

  • กําไรสุทธิ จํานวน 11,474.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 8,791.06 ล้านบาท
  • รายได้ขาย 511,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.4%
  • มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBITDA) 20,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4%

โดยภาพรวมผลการดําเนินงาน กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (กลุ่มธุรกิจ Mobility) ดีขึ้นจากกําไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันจะปรับลดลง 5.1% ส่วนกลุ่มธุรกิจ Non-oil (ธุรกิจ Lifestyle) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยหลักมาจากการมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไทยในบางช่วงของปี 2564 ส่งผลต่อกําลังซื้อในประเทศ รวมทั้ง OR ได้ช่วยบรรเทาภาระของผู้ประกอบการ Franchisee ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาดังกล่าวข้างต้น

รวมทั้งการเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย สําหรับกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (ธุรกิจ Global) มีผลการดําเนินงานปรับตัวลดลง โดยหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดในบางประเทศ เช่น กัมพูชา และ สปป.ลาว ทําให้ภาพรวมปริมาณขายลดลง ประกอบกับกําไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง

คณะกรรมการบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ที่อัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 46.7% ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรก 2564 ไปแล้วที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2564 ที่อัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565