รายงาน Digital Skill Index เผยประเทศไทยติด 3 อันดับประเทศที่บุคลากรให้คะแนนความพร้อมด้านดิจิทัลสูงสุดของโลก

  • รายงาน Digital Skills Index โดย Salesforce เผยมุมมองคนไทย ให้คะแนนความพร้อมด้านดิจิทัลของตนเองที่ 48 จาก 100 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยจากทั่วโลกที่ 33 คะแนน
  • บุคลากรไทยมองว่า การเข้ารหัสและความปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานที่สำคัญที่สุดในอนาคตข้างหน้า

เซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เผยผลสำรวจรายงาน Global Digital Skills Index ซึ่งชี้ให้เห็นวิกฤตทางด้านทักษะดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยตัวรายงานได้มีการสำรวจเพื่อชี้วัดความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรคนทำงานทั่วโลกกว่า 23,000 รายใน 19 ประเทศ รวมถึงผู้ร่วมตอบแบบสำรวจจากประเทศไทยกว่า 1,400 ราย เพื่อสำรวจมุมมองและทัศนคติของคนทำงานถึงความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลที่สำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน และในอีกห้าปีข้างหน้า

จากผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยมากกว่าครึ่งหรือ 51% รู้สึกว่าตนมีทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอสำหรับการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก(40%)  อย่างไรก็ตามแม้ผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยเกินครึ่งรู้สึกว่าตนมีความพร้อมในเชิงทักษะดิจิทัลในที่ทำงาน แต่มีเพียง 42% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลได้ ซึ่งนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยจำนวน 43% ได้กำลังวางแผนที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลอย่างจริงจังในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

เปอร์เซ็นต์ความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานของประเทศไทยเทียบกันเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยจากทั่วโลก

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากผลการศึกษาในครั้งนี้ คนไทยประเมินความพร้อมและทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานของตนเองสูงกว่าผู้ร่วมการศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเห็นได้จากผลคะแนนที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินตนเองนี้ก็ยังห่างจากคะแนนเต็มอยู่อีกมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันให้เกิดการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่พนักงานและคนในวัยทำงาน ตลอดจนผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง ธุรกิจต้องส่งเสริมพนักงานของตนในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ให้สามารถรับมือกับความต้องการด้านดิจิทัลและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการทำงานในอนาคตที่ทุกกระบวนการต้องนำเอา Digital เข้ามาใช้เสมอ (Digital First) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า”

นอกจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจากรายงาน Global Digital Skills Index ได้แก่

ช่องว่างทักษะทางดิจิทัลระดับโลก

แม้ช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลยังเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญ แต่ปัญหาดังกล่าวก็มาพร้อมโอกาสด้วยเช่นกัน ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนมาใช้โมเดลที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการพนักงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นตามมา โดยจากภาพรวมรายงาน Salesforce Index ที่มีการสำรวจและให้คะแนนความพร้อมทางดิจิทัลจากการประเมินในแง่ของความพร้อม, ความชำนาญในทักษะ, ความสามารถในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการปรับระดับทักษะดิจิทัล เผยว่า มุมมองความพร้อมทางดิจิทัลของคนทำงานทั่วโลกให้คะแนนตัวเองเฉลี่ยอยู่ที่ 33 จาก 100 คะแนน โดยระดับคะแนนสูงสุดที่ได้คือ 63 และต่ำสุดคือ 15 คะแนน โดยคะแนนที่แตกต่างนี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงความจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องเร่งการลงทุนเพื่อปิดช่องว่างทางทักษะดิจิทัลและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมให้แรงงาน

ประเทศที่กำลังพัฒนามีความมั่นใจในด้านความพร้อมทางดิจิทัลมากที่สุด

ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศที่กำลังพัฒนา อาทิเช่น ประเทศไทย อินเดีย เม็กซิโก และบราซิล มีความมั่นใจมากกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเกี่ยวกับอนาคตด้านดิจิทัลของพวกเขา โดยคนทำงานในประเทศอินเดียให้คะแนนความพร้อมด้านทักษะทางดิจิทัลของตนเองสูงที่สุด (63 จาก 100)    โดย 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจในอินเดียรู้สึกว่าตนเองมีความพร้อมด้านทักษะทางดิจิทัลสำหรับทำงาน และ 69% พร้อมต่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ

สำหรับประเทศไทย ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนความพร้อมต่อทักษะทางดิจิทัลของตนเองสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 (48 จาก 100 คะแนน) โดย 51% ของผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยลงความเห็นว่า ตนเองมีความพร้อมด้านทักษะทางดิจิทัลสำหรับการทำงาน และ 39% พร้อมต่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานจากองค์กร RAND Europe ในหัวข้อ  The Global Digital Skills Gap  ได้ระบุไว้ว่า ช่องว่างของทักษะทางดิจิทัลในการทำงานจะเป็นปัญหาทั่วโลก โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการกระจายแรงงานจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดช่องว่างทางทักษะของแรงงานในแต่ละประเทศ

ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนำมาใช้กับการทำงานไม่ได้เสมอไป

ทักษะดิจิทัลที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน อาทิ โซเชียลมีเดีย หรือการท่องเว็บ อาจไม่สามารถนำมาใช้แทนทักษะดิจิทัลสำหรับทำงานได้ เพราะการขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตอาศัยทักษะดิจิทัลที่เจาะจงมากกว่านั้น

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (83%), ภูมิภาคยุโรป (82%) และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (70%) มีทักษะด้านโซเชียลมีเดียในระดับ ‘สูง’ หรือ ‘ปานกลาง’ แต่ก็มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น (31%, 24% และ 34% ตามลำดับ) ที่รู้สึกมีความพร้อมสำหรับทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานที่สำคัญและจำเป็นในอนาคตห้าปีข้างหน้า

ทักษะดิจิทัลที่สำคัญที่สุดที่หลาย ๆ ธุรกิจกำลังต้องการในปัจจุบัน

จากรายงาน Salesforce Index 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก มองว่าทักษะด้านเทคโนโลยีในการทำงานร่วมกันอย่าง Slack เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจกำลังต้องการในปัจจุบันและในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยมองว่า การเข้ารหัสและความปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานที่สำคัญที่สุดในอนาคตข้างหน้า ตามมาด้วยทักษะด้านอีคอมเมิร์ซและการค้าทางดิจิทัล, การบริหารด้านดิจิทัล, การตลาดรูปแบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และเทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน

การพัฒนาต่อยอดทักษะของพนักงาน

ธุรกิจต่าง ๆ สามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อปิดช่องว่างทางทักษะที่พบได้ โดยนำเอาศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ออกมาให้มากที่สุด โดยรายงาน Salesforce Index ยังเผยให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่อายุน้อยมีความมั่นใจ และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มากกว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่อายุมากกว่า โดยมากกว่าหนึ่งในสามของกลุ่ม Gen Z กำลังเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในอนาคตห้าปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับ 12% ของกลุ่ม Baby Boomers นอกจากนี้ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังมีโอกาสที่จะหล่อเลี้ยงพนักงานที่มีศักยภาพสูงรุ่นใหม่ ผ่านการจัดหาโอกาสเรียนรู้ที่เหมาะสมให้พวกเขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่มความเท่าเทียม, การมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นผู้นำให้พนักงานเหล่านี้ในอนาคต

ธุรกิจกำลังมีบทบาทที่สำคัญ

ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ โดยต้องร่วมมือกับภาครัฐ, พันธมิตรและชุมชน เพื่อจัดการกับวิกฤตทักษะทางดิจิทัล โดยให้การฝึกอบรม สร้างโอกาสในการทำงาน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความพร้อมต่อการทำงานในอนาคตอย่างเท่าเทียม

เซลส์ฟอร์ซมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรทั่วโลก ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง Trailhead โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวกว่า 3.9 ล้านคน เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานในอนาคต และยังมี Trailblazer Community ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญมากมายทั่วโลก  นอกจากนี้สำหรับประเทศไทย เซลส์ฟอร์ซได้ร่วมงานกับ depa ในโปรแกรม “Salesforce depa Career Kickstarter” ในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาไทย

ช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัลเป็นปัญหาควรได้รับการแก้ไข  และธุรกิจองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการปิดช่องว่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดด้านการศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากร การลงทุนที่ยั่งยืน และการเป็นพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือ เพียงเท่านี้ธุรกิจต่าง ๆ ก็จะสามารถเป็นแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: