ไทยเบฟ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนาได้รับการเชิดชู อนุรักษ์ พัฒนา โดยการประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ไทยเบฟ เล็งเห็นความสำคัญของ การสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนาให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบที่สืบสานความลึกซึ้งของแก่นความคิดผ่านการจัดการที่ทันสมัย มุ่งมั่นทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งสิ่งอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และร่วมสร้างสรรค์การผลิตสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยล่าสุด คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563-2564 ประเภท ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทางพระพุทธศาสนา

อาทิ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เพื่อเป็นการร่วมกันน้อมรำลึก ถึงพระคุณความดีของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต และน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติ เพื่อเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ อันยิ่งใหญ่ของบุคคลสำคัญทางศาสนาอันเป็นมรดกของชาวไทยสู่การเป็นมรดกโลก งาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย งาน Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” บนพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร วัดและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่ได้นำผลงานศิลปะทั้งของศิลปินไทยและต่างชาติมาจัดแสดงในวัดต่างๆ สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมผ่านชิ้นงานศิลปะได้อย่างกลมกลืน สร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการศิลปะ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทุนทางศิลปวัฒนธรรมอย่างมหาศาล

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารมาโดยตลอด ในฐานะไวยาวัจกร และได้ร่วมเดินทางไปนครรัฐวาติกัน เพื่อถวายงานให้กับคณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพน ร่วมถวายคัมภีร์พระมาลัยฉบับแปล 3 ภาษา และยังได้เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาในระดับสากลเกี่ยวกับ “บทบาทของศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ” Religions and the Sustainable Development Goals (SDGs) ที่นครรัฐวาติกันอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไทยเบฟได้ร่วมทำนุบำรุงศาสนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้สร้างหอพระไตรปิฎก “วชิรเกล้าธรรมมานุสรณ์” ที่วัดวชิรธรรมสาธิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายเป็นพุทธบูชา รวมไปถึงพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กฐินสามัคคี ทั่วประเทศ ต่อเนื่อง และยังมีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ อันทรงคุณค่าอีกนานับประการ เพื่อมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ