ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือพันธมิตร ประกาศความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 3

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย จับมือพันธมิตรกรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ประกาศความสำเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2564 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 6,000 คน ด้วยการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และน้องๆ นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ

างสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Growing for Good หรือการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำ’ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำพันธสัญญาของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า มิซุ โตะ อิคิรุ หรือ ‘การอยู่ร่วมกับน้ำ มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้น้องๆ นักเรียนอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน”

ด้านนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนสำนึกรักทรัพยากรน้ำว่า “เยาวชนเป็นอนาคตของชาติและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ ปี 2564 ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการดูแลทรัพยากรน้ำ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ให้แก่เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าให้ร่วมกันดูแล ปกป้อง และอนุรักษ์สายน้ำสืบไป”

ทั้งนี้ โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปี 2564 ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 260 โรงเรียน ใน จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และปทุมธานี ซึ่งสามารถส่งมอบองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทยรวมทั้งสิ้น 6,065 คน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยสรุปความสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ นักเรียน 1,722 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ, นักเรียนกว่า 362 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำคุณครู 228 ท่าน ผ่านการอบรมเรื่องบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกับกระบวนการสอน, 144 โรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน ซึ่งมี 30 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนต่อไป, 19 โรงเรียน เข้าประกวดคลิปเล่าเรื่องหัวข้อ “หนูน้อยนักเล่า เรารักษ์น้ำ” และผลงานกว่า 2,411 ภาพ จากน้องๆ นักเรียนใน 78 โรงเรียน เข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำที่รักษ์” โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมจะได้รับเงินสนับสนุน ทุนการศึกษา โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน ก่อนขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป

นางสาวเกศรา ศิริจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงโครงการ “Thuathong Power Kids ผู้พิชิตแห่งสายน้ำ” ซึ่งเป็น ใน โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน ว่า “ดิฉันรู้สึกภูมิใจและขอบคุณ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โครงการ ‘Thuathong Power Kids ผู้พิชิตแห่งสายน้ำ มีแนวคิดจากความต้องการปลุกศักยภาพของนักเรียน โดยเปรียบนักเรียนเป็นผู้มีพลังพิเศษในนามของ ‘Thuathong Power Kids’ เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตัวเองในการดูแลทรัพยากรน้ำ ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่คุณครูและเด็กๆ ช่วยกันคิด อาทิ การลดใช้สารเคมีในโรงเรียนที่จะมีผลกระทบกับแหล่งน้ำ การแสดงละครเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน โรงเรียนวัดถั่วทองจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปต่อยอดจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนต่อไป

ส่วนเด็กหญิงมณินทร มุ่งไฝ่ดี ตัวแทนจากโรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำที่รักษ์” กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางโครงการฯ ที่ให้โอกาสหนูได้แสดงฝีมือ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดชื่อว่า เสน่ห์ของน้ำ เป็นการเปรียบเทียบสายน้ำใน ด้าน ได้แก่ ด้านที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีขยะ มีแต่คนใช้ประโยชน์ กับอีกด้านที่มีแต่ขยะ สิ่งมีชีวิตล้มตาย ไม่มีคนใช้ประโยชน์ เพื่อเล่าถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะตามมา ถ้าหากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษาสายน้ำ ซึ่งหนูอยากจะฝากบอกเพื่อนๆ ว่าน้ำเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตมากๆ เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้น้ำอยู่คู่กับเราไปนานๆ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าและมุ่งมั่นในการผลักดันให้โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” เข้าถึงโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนไทยเติบโตเป็น พลเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ แนวคิด และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นางสาวเพียงจิต กล่าวทิ้งท้าย