แพน โฟ จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตร BOLD พัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ สู่การเป็นผู้นำระดับสากล

บริษัท แพน โฟ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลอันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตร Business Owners and Leaders Development (BOLD)หรือหลักสูตรพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่สู่การเป็นผู้นำระดับสากล ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 12 สัปดาห์ ที่จะบูรณาการความรู้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรพร้อมดึงเหล่าผู้บริหารและบุคคลระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาเจาะลึกครบทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ขยายศักยภาพ และวิสัยทัศน์เพื่อนำพาธุรกิจให้เติบโตเป็นผู้นำในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสากล

นายปัญญพล สุวิสิทฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แพนโฟ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจในปัจจุบันสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายและโอกาสธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้เจ้าของธุรกิจทายาทธุรกิจและผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัท แพน โฟ จำกัดร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำหลักสูตรพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่สู่การเป็นผู้นำระดับสากลขึ้นโดยให้ความสำคัญในการค้นหาและขยายศักยภาพผู้เรียนให้สามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตและธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้และนำประสบการณ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม”

ศ.พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาร่วมออกแบบหัวข้อวิชาการเชิงทฤษฎีที่มีความจำเป็นในการเพิ่มทักษะและขยายศักยภาพการบริหารธุรกิจให้แก่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรในยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ผ่านวิทยากรที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของประเทศไทย และทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์กับธุรกิจได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต”

หลักสูตร BOLD: Business Owners and Leaders Developmentเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาเจ้าของธุรกิจและผู้นำยุคใหม่ให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักการมีจุดเด่นอยู่ที่การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้นำจากองค์กรและบุคคลระดับแถวหน้าของประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่สามารถเรียนจากในห้องเรียนอาทิMr. William E. Heineckeผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการเครือบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน),คุณจรีพร จารุกรสกุลผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน), และ คุณชฎาทิพ จูตระกูลประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทริปต่างจังหวัดเพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างผู้เรียน และการทำเวิร์คช็อปต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้เข้าเรียนได้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรระยะสั้น 12สัปดาห์นี้ คือการค้นหาและขยายศักยภาพในแบบฉบับของตัวเองสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมต่อการเติบโตในระดับภูมิภาคและระดับสากลตลอดจนได้เสริมทักษะที่จำเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการองค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อต่อยอด สร้างความเข้าใจพัฒนาแก่นแท้ของตัวตนและองค์กรของคุณเพื่อสร้างเอกลักษณ์ จุดแข็งและโอกาสในการเติบโตเข้าใจแนวโน้มทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรนอกจากนั้นแล้วหลักสูตรนี้ยังเจาะลึกกระบวนการ ระบบ และเครื่องมือที่ผู้นำองค์กรและเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใช้ในการนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ รวมถึงสอนวิธีการดึงศักยภาพของเทคโนโลยีและ Know-How มาใช้เป็นแต้มต่อให้กับการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของกิจการทายาทธุรกิจผู้บริหารระดับสูงนักลงทุน หรือที่ปรึกษาธุรกิจมีอายุ 25 ปีขึ้นไปเรียนทุกวันพุธตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่LINE:@PANPHO หรือ โทร. 094 242 4197