เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำการสร้างพลังบวกเพื่อชุมชน ผ่านกิจกรรม “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง”

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในเครือเป๊ปซี่โค ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและยั่งยืน หรือ PepsiCo Positive (pep+) โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรม “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนผ่านกิจกรรมพายเรือเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกรวย พร้อมทั้งการพายเรือคายัคเก็บขยะในลำคลอง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำและปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรน้ำ

ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก วิถีชีวิตของคนไทยจึงผูกพันกับสายน้ำ โดยเฉพาะในชุมชนคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกรวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากขึ้น จนเกิดปัญหาขยะถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งไม่เพียงทำลายแหล่งน้ำเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำที่มีอยู่ดั้งเดิม ดังนั้นอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลองขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง และยังเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำที่ต้องพึ่งพาสายน้ำและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยินดีและภูมิใจที่ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเก็บขยะในแหล่งน้ำนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก PepsiCo Positive ที่ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าเชิงบวก เช่น การใช้พลังงานทางเลือก ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการมีบทบาทด้านความรับผิดชอบมากขึ้นในการเก็บขยะพลาสติกและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน”

ในกิจกรรมนี้ นอกจากเป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้สนับสนุนเรือคายัคให้กับอาสาสมัครจิตอาสาในการพายเก็บขยะใน 3 ลำคลอง และนำพนักงานจิตอาสาของบริษัทร่วมคัดแยกขยะ รวมทั้งฟังการเสวนาเรื่องการดูแลแม่น้ำลำคลองเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในหลายมิติต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในปี 2563 ระบุว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านการจัดการขยะลงทะเลสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก โดยร้อยละ 80 ของขยะเหล่านั้นมาจากขยะในแม่น้ำลำคลองสายหลักๆ ซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทย ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อทะเล มหาสมุทร และสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพที่ย้อนกลับมาหามนุษย์อีกครั้งเมื่อมีการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารพิษจากขยะเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย

ในกิจกรรมครั้งนี้ ขยะที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ และขวดแก้ว ซึ่งจะมีการคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาหมุนเวียนใช้อีกครั้ง เพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)

“เป๊ปซี่โคมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนให้แก่ชุมชนและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่ตอกย้ำถึงการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PepsiCo Positive ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และหวังว่าจะเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในการสนับสนุนชุมชนในหลากหลายมิติต่อไป” นายจิระวัฒน์ กล่าวสรุป