ไทยเบฟ จับมือ ปภ. จัดฝึกอบรมการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบ้านห้วยขาบและชุมชนโดยรอบ


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอดงพญา และจังหวัดน่าน จัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ มีแผนป้องกันสาธารณภัย และสามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านห้วยขาบได้ และเพื่อให้ชาวบ้านมีความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมและสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านข้างเคียงได้ยามเกิดภัย ซึ่งโครงการดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดและยกระดับ จากการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Community Based Disaster Risk Management หรือ CBDRM) หลังเกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนชุมชนบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ซึ่งพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอภัย จันทนจุลกะ คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ร่วมด้วย คณะวิทยากรฝึกอบรมจากกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย และหน่วยงานส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธี ณ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

โดยในการฝึกอบรม ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 5 ชุมชนรอบหมู่บ้านห้วยขาบ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านสะปัน ชุมชนบ้านห้วยโทน ชุมชนบ้านสะว้าเหนือ ชุมชนบ้านห้วยหมี ชุมชนบ้านสะว้า และชุมชนบ้านห้วยขาบ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามแนวการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย แนวทางและการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และสาขานาน้อย อาทิ การฝึกใช้เชือกสำหรับการอพยพผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนหมู่บ้าน ปฏิทินความเสี่ยงภัย วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา การลดความเสี่ยงภัย และการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มของชุมชน

คุณเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เผยว่า “การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เมื่อเกิดสาธารณภัยแล้วชาวบ้านจะสามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือคนในชุมชน และชุมชนรอบข้างได้ จึงเกิดเป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย สำหรับการบริหารจัดการสาธารณภัยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าการสนับสนุนของภาคเอกชนนั้น สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐนั้นมีขั้นตอนในการดำเนินงานที่อาจไม่ทันต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณแว่นแก้ว ใจปิง ชุมชนบ้านห้วยโทน เล่าว่า “ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้เรื่องการเกิดอุทกภัยในชุมชน ภัยจากน้ำป่าไหลหลาก การฝึกอพยพคนไปยังที่ปลอดภัยโดยใช้แผนที่ ฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะพื้นที่ อ.บ่อเกลือ เป็นภูเขาสูงชัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านอยู่ตามเชิงเขา ทำให้เสี่ยงต่อการถูกดินโคลนถล่มทับได้ตลอดเวลา การฝึกครั้งนี้จะช่วยฝึกให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยคนในชุมชนและชุมชนรอบข้างได้ ช่วยลดความสูญเสียค่ะ”

คุณธนวัฒน์ จรรมรัตน์ ชุมชนบ้านห้วยขาบ เล่าว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชน เพราะที่ผ่านมาผมและชาวบ้านไม่ได้มีโอกาสฝึกอบรม ไม่มีความรู้ การเอาตัวรอด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่มี แต่จากนี้ไปหากเกิดภัยพิบัติขึ้น เราจะมีพื้นฐาน และนำความรู้ที่ได้มาใช้ป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยเฉพาะชุมชนบ้านห้วยขาบเอง ทางไทยเบฟได้เคยมาจัดฝึกอบรมให้พวกเราแล้ว ทำให้ชาวบ้านมีพื้นฐานอยู่พอสมควร การได้มีโอกาสกลับมาฝึกอีกครั้ง เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยอบรมมา ส่วนอุปกรณ์ ป้องกันภัยที่ทางไทยเบฟให้การสนับสนุนมาครั้งก่อน คิดว่าเพียงพอแล้วหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในวันข้างหน้าครับ”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นหลัก เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป