IMF แนะนำให้มหาอำนาจผ่อนปรนหนี้ประเทศกำลังพัฒนา หลังเกิดวิกฤตการเงินหลายที่

ภาพจาก Shutterstock

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เตือนให้ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนั้นดำเนินมาตรการผ่อนปรนหนี้ หลังจากประเทศกำลังพัฒนาหลายพื้นที่ทั่วโลกในเวลานี้ประสบปัญหาไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อประชาชนประเทศเหล่านี้อย่างมาก

Gita Gopinath รองกรรมการผู้จัดการของ IMF ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Bloomberg ว่าประเทศใหญ่ๆ ที่เป็นมหาอำนาจต้องผ่อนปรนหนี้เหล่าประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากประเทศเหล่านี้เกิดความเดือดร้อนด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

รองกรรมการผู้จัดการของ IMF ยังกล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลทำให้ค่าเงินในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้กำลังอ่อนค่า และยังส่งผลไปยังประเทศที่กู้เงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้

สำหรับลักษณะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาที่รองกรรมการผู้จัดการของ IMF นั้นเราจะเห็นว่าประเทศในทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียใต้กำลังประสบปัญหาหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศรีลังกา ปากีสถาน หรือแม้แต่ประเทศที่มีรายได้ต่ำมากถึง 60% กำลังหรือเข้าสู่ความเสี่ยงภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว

ในขณะนี้ 20 ประเทศเองกำลังประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว จากเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเธอมองว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่เป็นเจ้าหนี้ของประเทศเล็กๆ เหล่านี้ควรที่จะมีมาตรการผ่อนปรนหนี้ให้กับประเทศเหล่านี้

เธอยังชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ประเทศที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้ต้องดำเนินการให้รวดเร็วมากกว่านี้ รวมถึงนโยบายผ่อนปรนหนี้ควรจะขยายไปยังประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (เนื่องจากเริ่มประสบปัญหา) ด้วย