โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จับมือ ม.มหิดล ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา พร้อมฝีกงานกับผู้เชี่ยวชาญ และรับโอกาสเข้าทำงานทันทีหลังจบการศึกษา

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย มร.อาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่  ประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ (ที่ 3 จากขวา) คณบดี ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทักษะของทั้งสององค์กรในด้านต่างๆ โดยขอบเขตของความร่วมมือมีดังนี้

  • ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนวิทยากรและการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกงานด้วยประสบการณ์วิชาชีพจริง อาทิ การกำหนดอาหารส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการกำหนดอาหารให้สามารถร่วมงานกับโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) ได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • พัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ ด้วยการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและจัดสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพ  อาหาร และโภชนาการ ระหว่างบุคลากร และร่วมดำเนินงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ

โดยภายใต้การลงนามฯ ในครั้งนี้จะเป็นในระยะเวลา 2 ปีนี้ ซึ่งโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้ง การรับฝึกงานในสายวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ทำงานจริงภายใต้การแนะนำจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพ พร้อมทั้งรับโอกาสเข้าทำงานกับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ทันที่หลังจบการศึกษา