CEO ร่วมของ Kakao ประกาศลาออก หลังศูนย์ข้อมูลไฟไหม้ แอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้

ภาพจาก Shutterstock

ถือเป็นคราวเคราะห์ของบริษัทเทคโนโลยีในเกาหลีรายนี้ไม่น้อย เมื่อ Namkoong Whon ซึ่งเป็น CEO ร่วมของ Kakao ประกาศลาออกจากบริษัท โดยเขากล่าวว่ามันเป็นภาระอันหนักยิ่งสำหรับความรับผิดชอบนี้ และได้ขอโทษสำหรับความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มส่งข้อความดังกล่าว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ CEO ร่วมของ Kakao ต้องถึงขั้นประกาศลาออกนั้นเกิดจากศูนย์ข้อมูลที่บริษัทใช้งานของ SK C&C เกิดไฟไหม้ขึ้น ส่งผลทำให้บริการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริการส่งข้อความ และบริการอื่นๆ ได้รับผลกระทบดังกล่าวทันที นอกจากนี้บริษัทยังเรียกร้องค่าเสียหายจาก SK C&C ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกาหลีไม่น้อย เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากถึง 47.5 ล้านคน และผู้ใช้งานนอกประเทศเกาหลีใต้เองก็ได้ผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึง SME ในประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 500 ราย ซึ่งปัจจุบัน Kakao มีผู้ใช้งานราวๆ 53 ล้านคน แม้ว่าบริษัทจะแจ้งผู้ใช้งานว่าทยอยนำระบบต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็ตาม

ความเสียหายดังกล่าวนี้ยังทำให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังออกมากล่าวว่า Kakao นั้นถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในทางปฏิบัติด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มส่งข้อความของบริษัทรายดังกล่าว

บริษัทยังได้กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวจนสร้างผลกระทบใหญ่หลวงนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในภายหลัง และจะลงทุนในศูนย์ข้อมูลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2023 มูลค่าราวๆ 325 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในบทวิเคราะห์ของ Bernstein ได้ชี้ว่า Kakao นั้นได้พึ่งพิงศูนย์ข้อมูล SK C&C มากเกินไป และไม่มีระบบสำรองที่ดีเพียงพอ

ที่มา – TechCrunch, CNBC