“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ส่งต่อความห่วงใยเด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยยากไร้ สมทบทุนรวม 12 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “ORIGIN GIVE”

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ สานต่อโครงการ ORIGIN GIVE” เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤติ ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บริจาคเงินสมทบทุน 12 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยยากไร้ ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ ในโครงการ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย

แต่ละปีโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยมีผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ที่รอการรักษาเป็นจำนวนมากหลายคนลำบากไม่มีเงินในการรักษา หรือไม่สามารถเบิกตามสิทธิการรักษา โดยมีบุคลากรการแพทย์ได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจปฎิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยและให้กำลังใจ ด้วยการสนับสนุนเงินสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ แก่โรงพยาบาล ห่ง รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท นำโดย บอสใหญ่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการบริษัท นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือ ดำเนินการภายใต้โครงการ “ORIGIN GIVE” ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและเต็มประสิทธิภาพ

นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ ORIGIN GIVE” เป็นการกระจายความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคนไทยในวงกว้าง เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ที่รอการรักษาเป็นจำนวนมากกว่า ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ซับซ้อน ไม่มีสิทธิ์การรักษาที่ครอบคลุม หลายรายประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างมาก ทั้งการเดินทาง การดำรงชีพ และไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กที่ยังรอความหวังในการรักษาเพื่อให้ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว ตลอดจนกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

สำหรับครั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าสนับสนุนเงินบริจาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 1ล้านบาท แก่ 3 โรงพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครอบคลุมทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ 1.ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนในโครงการ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในแนวทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000,000 บาท

2.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  พร้อมด้วย นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบเงิน 

และ 3.มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึง 70-80 % ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ โดยมีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และนายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

“ในอนาคต ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จะเดินหน้าสานต่อ โครงการ “ORIGIN GIVE” โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคมที่สมบูรณ์แบบ สู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างมีคุณภาพ” นางอารดา กล่าว

สำหรับโครงการ “ORIGIN GIVE” เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พัฒนาทั้งด้านการศึกษา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะออริจิ้นเชื่อว่า สังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทำงานอาสาสมัคร นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 ที่ผ่านมา ออริจิ้น ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง