AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA GOLD MIKE Award ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากเวที MIKE Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

AIS ได้รับรางวัล SEA GOLD MIKE Award หรือรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับเป็นปีที่ ต่อเนื่อง จากเวที MIKE Award 2022 โดย สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA)) โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่รางวัล GOLD MIKE Award ได้ยกระดับจากเวทีระดับประเทศ เป็นรางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้บุคลากร ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการนำนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับ AIS ที่ได้รางวัล SEA GOLD MIKE Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่มีการยกระดับเป็นรางวัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AIS พร้อมด้วยบุคลากรที่พัฒนาอยู่เสมอเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัล ที่รวดเร็วและล้ำสมัย รางวัลที่ได้รับเป็นปีที่ 3 การันตีให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AIS ที่มุ่งพัฒนามาตรฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลคือกำลังหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร การเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงานจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น แรงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง”

สำหรับรางวัล SEA MIKE Awards 2022 เป็นรางวัลระดับโลกที่ มอบให้องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ในเวทีระดับโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศร่วมพิจารณา เพื่อเฟ้นหาองค์กรจากธุรกิจแขนงต่างๆ ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการที่ AIS ได้รับรางวัล SEA GOLD MIKE Award เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร รวมถึงความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในทุกระดับ