มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ผนึกกำลัง แทรชลัคกี้ และ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับ แทรชลัคกี้ และ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เริ่มจาก 4 โรงเรียนนำร่องในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งปลูกฝังพฤติกรรมการแยกขยะของนักเรียน คณาจารย์ และต่อยอดไปยังผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยขยะที่เก็บคัดแยกจะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล เพื่อจัดการปัญหาขยะแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการระยะนำร่องในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566

คุณพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด มีความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกด้านความยั่งยืนของบริษัทในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี พ.ศ. 2568 รวมทั้งตั้งเป้าหมาย Net Zero  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อบรรเทาปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในระยะนำร่องร่วมกับ 4 โรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการปูทางสู่การขยายการดำเนินงานระยะยาวในอนาคต เราขอขอบคุณ กรุงเทพมหานคร แทรชลัคกี้ สํานักการศึกษา และคณาจารย์ ที่เห็นความสําคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติกด้วยการแยกขยะรีไซเคิล พร้อมผลักดันเยาวชนในโรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้”

การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยวิธีการที่ยั่งยืน จึงนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในครั้งนี้ ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านงบประมาณดำเนินการ วิทยากรให้ความรู้ และการเพิ่มช่องทางเพื่อส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนนำร่องในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ รวมนักเรียนจำนวน 7,912 คน

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับ การปลูกฝังค่านิยม การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสร้าง ความตระหนักรู้และแรงจูงใจ ในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อง่ายต่อการนําไปต่อยอด ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและรายได้เสริมให้แก่ประชากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การดําเนินงานของโครงการดังกล่าวยังเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และสอดคล้องกับเป้าหมายในการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปีพ.ศ. 2570 ตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ในโครงการนี้ แทรชลัคกี้ เป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน คณาจารย์ รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะรีไซเคิล และพร้อมนำขยะรีไซเคิลที่เก็บได้ไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ผ่านกระบวนการอัพไซเคิล โดยคุณณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จํากัด กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง มอนเดลีซ ประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคัญและส่งเสริมการจัดการขยะด้วยการแยกขยะรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท แทรชลัคกี้ ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนรีไซเคิล เพื่อลดขยะฝังกลบและในมหาสมุทร โดยแทรชลัคกี้จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการติดตั้งจุดรับขยะภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเรียบร้อย มาส่งให้ที่จุดรับขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเพื่อรับแต้มสะสม  รวมทั้งดำเนินการจับรางวัลมอบให้แก่นักเรียนที่คัดแยกถูกต้องพร้อมมอบแต้มสะสม โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แต้มสะสมแลกสิทธิ์จับฉลากเพื่อลุ้นรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมอนเดลีซ ประเทศไทย ในทุก ๆ 2 เดือน ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญเช่นนี้ และเชื่อมั่นว่าการเริ่มปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติการรีไซเคิลให้แก่ประชากรที่เป็นอนาคตของชาติ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักและพฤติกรรมการรีไซเคิลในชีวิตประจําวันได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด”