ธนาคารไทยเครดิตฯ ตั้งมูลนิธิไทยเครดิต “EMpower” สร้างพลังแกร่งสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการขยายหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน “ตังค์โต Know-how” เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลสำเร็จของหลักสูตร ที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 100,000 คน นับตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

โครงการ “ตังค์โต Know-how” ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจภายใต้ปรัชญาของธนาคาร  Everyone Matters หรือ ทุกคนคือคนสำคัญ ซึ่งธนาคารเชื่อว่า ความรู้ด้านการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และขนาดเล็ก รวมถึงผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนที่ธนาคารดำเนินการอยู่  ให้มีพลังความสามารถตัดสินใจด้านการเงินอย่างเรอบรู้และหมาะสม ช่วยให้การดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ปีนี้ ธนาคาร จึงได้ขยายความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิไทยเครดิตขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “EMpower”  สร้างพลังแกร่งสู่สังคม และเศรษฐกิจฐานราก มุ่งความสำเร็จใน 3 ด้านหลัก การให้ความรู้ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับสถานการณ์ การออกแบบหลักสูตรให้เข้าใจง่าย และการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการรายเล็กระดับรากหญ้าในตลาดสดอาจไม่มีความรู้ทางวิชาการสูง และไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงด้านการเงินด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงเป็นตัวเชื่อม ช่วยเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาขาด โดยทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจด้านการเงินมากขึ้น สามารถนำไปตัดสินใจ และปฎิบัติได้จริง

ท้ายที่สุด การติดอาวุธความรู้ทางการเงินจะช่วยลดหนี้ภาคครัวเรือนซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติ โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี  2565 เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 89.2 อย่างไรก็ตาม ครอบครัวชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาระหนี้อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อ  และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสะท้อนได้จากจำนวนประชาชนที่ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลและการกู้ยืมผ่านบัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

.”สำหรับ EMpower ที่เน้นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ E และ M นั้นย่อมาจากคำว่า Everyone Matters หรือ ทุกคนคือคนสำคัญ มูลนิธิจะสร้างพลังแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเผชิญกับความกลัว และภัยอันตรายจากผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบอย่างผิดกฎหมาย  และพนักงานธนาคาร EMployee  ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ผู้เปี่ยมด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น จะร่วมส่งต่อพลังแกร่งสู่สังคม” นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าว

นอกจากสร้างเสริมความรู้ทางการเงินและสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีแผนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

นายรอย เสริมว่า ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นแนวทาง (Sustainable Development Goals –SDGs) อาทิ การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

ปีนี้ ธนาคารได้ขยายหลักสูตร “ตังค์โต Know-how” ครอบคลุมกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานชั่วคราว กลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ ผู้นำชุมชนด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ฝึกหัดผู้จัดการสาขา ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ และแปลงโฉมสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคาร 265 แห่งทั่วประเทศ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถกระจายความรู้ทางการเงินได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงในทุกภูมิภาคอีกด้วย