บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอวยชัย ตันทโอภาส, นายวิกรม คุ้มไพโรจน์, นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นายชัย จรุงธนาภิบาล, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์, และ นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เข้าร่วมประชุม ณโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเท็ล แบงค็อก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายทั้งสิ้นจำนวน 12,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,878 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตสูงถึงร้อยละ 29.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 7,292 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 1,042 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,836 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวน 1,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 654 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตที่ระดับร้อยละ 120จากปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร ประกอบกับมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทยังรักษาสถานะทางการเงินอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง  สะท้อนให้เห็นจากการคงอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ A+ จากผลการทบทวนของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด พร้อมทั้งจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 1.60 บาทต่อหุ้นจากผลประกอบการปี 2565