“บี.กริม เพาเวอร์” คว้ารางวัล ASEAN Asset class PLCs จากงาน ASEAN Corporate Governance Scorecard Awards ประจำปี 2564

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเภท ASEAN Asset class PLCs จากงาน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ประจำปี 2564 (ข้อมูลการประเมินผลสำรวจปี 2563) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยการประกาศรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ จากประเทศฟิลิปปินส์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแรง มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 4 ด้านคือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์”

การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) จัดทำโดย ASEAN Capital Market Forum โดยมี Institute of Corporate Directors, Philippines เป็นเจ้าภาพการจัดงานประกาศรางวัล โดยมีการประเมินและจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลและ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยมีการประเมินทุก 2 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2564 นี้  ได้ใช้ข้อมูลของปี 2563 ในการประเมินและประกาศผลในเดือนธันวาคม 2565 โดยมี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ประเมินในนามประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 234 บริษัทของอาเซียน และเป็นหนึ่งใน 76 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset class PLCs จากการประเมินคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป หรือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน

“บี.กริม เพาเวอร์ มีการจัดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Day) เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงานในองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านจรรยาบรรณและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้าน  GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเสริม