“กรุงไทย” ครบรอบ 57 ปี “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานครบรอบ 57 ปี ธนาคารกรุงไทย และเจิมนกวายุภักษ์  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้