CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า และจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต 113% เตรียมต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

กองทรัสต์ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า หลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีรายได้รวม 4,887 ล้านบาท เติบโต 39% จากปีก่อนและจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต 113% โดยผลประกอบการประจำปี 2565 ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้าหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีรายได้รวม 4,887 ล้านบาท เติบโต 39% จากปีก่อนและจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต 113% โดยผลประกอบการประจำปี 2565 ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอยู่ในระดับสูงที่ 92.5% โดยมีจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น40%จากปีก่อนหน้า และส่วนลดค่าเช่าของศูนย์การค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปลายปีกลับเข้าใกล้ภาวะปกติส่วนลดค่าเช่าเฉลี่ยคิดเป็น 14% ของรายได้ค่าเช่า ลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้าที่ 37% ส่งผลให้รายได้จากศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 53% รายได้จากอาคารสำนักงานโต 11% ตามอัตราการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากโรงแรมเพิ่มขึ้น 343% ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคมกลับสู่สภาพปกติ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคัก และมีการจัดกิจกรรมและแคมเปญส่งท้ายปีในศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดทราฟฟิก ส่งเสริมยอดขายให้กับผู้เช่าและพันธมิตรอีกทั้งกองทรัสต์ยังมีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง

ในปี 2566 ผู้จัดการกองทรัสต์โฟกัสและเตรียมเดินหน้าการต่อสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และการปรับโครงสร้างการจ่ายชำระค่าตอบแทนการต่อสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม โดยพิจารณาจัดโครงสร้างการเข้าลงทุนที่จะช่วยลดการระดมทุนขนาดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ รวมถึงการพิจารณาการใช้แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาขออนุมัติประมาณไตรมาส 2 ของปี 2566

สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาหาโอกาสการลงทุนในจังหวะและราคาที่เหมาะสม และไม่เร่งรัดดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ภายในปี 2566 โดยพิจารณาศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ที่มีศักยภาพสูงและมีผลประกอบการแข็งแกร่ง โดยไม่จำกัดการลงทุนแค่ในโครงการเซ็นทรัล สุราษฎร์ และเซ็นทรัล อุบล ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 สำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานหรือโรงแรม จะยังไม่พิจารณาลงทุนในช่วงระยะเวลานี้

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงดำเนินตามนโยบายการลงทุนของ CPNREIT เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะพิจารณาการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินบัญชี และบริหารความเสี่ยง ของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้สนับสนุน (Sponsor) ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (30%) และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจะให้การสนับสนุน CPNREIT อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงแก่ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องในระยะยาวทั้งในแง่การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้ผลประกอบการของทรัพย์สินใน CPNREIT มีการเติบโตที่ดี การดูแลให้มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่ CPNREIT เข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสนับสนุนการสร้างการเติบโตของ CPNREIT อย่างมั่นคงทั้งด้านรายได้ และขนาดของทรัพย์สินด้วยการเพิ่มทรัพย์สินที่มีคุณภาพแก่ CPNREIT รวมถึงการสนับสนุนการจัดโครงสร้างการลงทุนของ CPNREIT ให้มีการระดมทุนอย่างเหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่ CPNREIT มีการระดมทุน