CPF ทุ่ม 317 ล้านบาท ซื้อเครื่องหมายการค้า “FIVE STAR” ใน 12 ประเทศจากเครือเจริญโภคภัณฑ์

CPF ได้ทุ่มเงิน 317 ล้านบาทเข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารภายใต้แบรนด์ดังกล่าว

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองห์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF เข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าว

ซึ่งดีลนี้นั้น CPF จะใช้เงินทั้งสิ้น 317.09 ล้านบาทในการทำธุรกรรมดังกล่าว ขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุนนั้นบริษัทได้ชี้แจงว่ามาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทเอง

สำหรับแบรนด์ FIVE STAR ในประเทศไทยนั้นจากเดิมได้ใช้ชื่อว่า “ไก่ย่าง 5 ดาว” ซึ่งแบรนด์ดังกล่าวเริ่มก่อตั้งในปี 2528 แต่ได้มีการรีแบรนด์ไปใหม่ในช่วงปี 2562 โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นมาสาขาของแบรนด์ไก่ย่างชื่อดังนี้มีมากกว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศไทย

ขณะที่สาขาในต่างประเทศนั้นแบรนด์ FIVE STAR มีสาขาราวๆ 1,600 สาขาในต่างประเทศ

CPF คาดว่าระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ “FIVE STAR” จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ในแต่ละประเทศนั้นอาจใช้เวลาอยู่ในช่วง 3-18 เดือนแล้วแต่ประเทศขึ้นอยู่อยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง