สงกรานต์นี้! ททท. ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว รักษามาตรฐานสุขอนามัย สร้างความมั่นใจเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ด้วย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เคร่งครัดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA Plus พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างยั่งยืน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ตามที่ ททท. เดินหน้าส่งเสริม “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) เพื่อหมุดหมายของการฟื้นตัวตามเป้าหมายทั้งแง่รายได้และเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ซึ่งโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่นำมาช่วยผนึกกำลังพันธมิตรสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism อย่างแท้จริง

จากปัจจัยสนับสนุนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามลำดับ สะท้อนสัญญาณการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มกลับมาอย่างเต็มรูปแบบ ในการนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุข ในโอกาสช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ ททท. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขอย่างอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามมาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus ตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วทุกสารทิศที่กำลังจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในช่วงวันหยุดเทศกาล ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือน
ตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดีและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทาง
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS จากทั้ง 10 ประเภทกิจการ กว่า 50,000 รายทั่วประเทศ

สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ https://www.thailandsha.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official : @thailandsha หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy