กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับและแบ่งปันองค์ความรู้ แด่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปารีส ซาแคลย์ ในโอกาสศึกษาดูงานธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทชั้นนำแห่งประเทศไทย

คณะผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัลให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Marketing & Sales จากมหาวิทยาลัยปารีส ซาแคลย์ (The Paris-Saclay University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 93 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในฝรั่งเศส โดยได้เลือกเดินทางมาศึกษาดูงานธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะผู้นำค้าปลีกและบริการชั้นนำของไทยเพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์จากผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทในประเด็นด้านการบริหารจัดการต่างๆ ดังนี้

  • การบริหารจัดการความหลากลายทางวัฒนธรรม โดย คุณปาสคาล บิโยต์ Chief People Officer, Central Group กล่าวว่า “การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการระหว่างประเทศนั้นเป็นการผสมผสานทักษะทางเทคนิคและทักษะทางสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวทางทั้งศาสตร์และศิลป์ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ความเคารพซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม และประสบการณ์ทำงานที่ดีเพื่อสร้างความสำเร็จของการบริหารจัดการนั้นอย่างยั่งยืน ค่านิยมเหล่านี้จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม นำไปสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้การบริหารจัดการประสาทสัมผัส (sensory management) เพื่อเรียนรู้บุคคลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้นำสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและสุขภาวะที่ดีของการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถนำค่านิยมและแนวทางด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นำเสนอข้างต้นมาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน”

  • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย คุณชญานิน สราญสมฤทัย Head of CRM Strategy, The1 กล่าวว่า “ความท้าทายของบริษัทชั้นนำในปัจจุบันคือความสามารถในการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่เรามีอยู่ ซึ่ง The1 ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจลูกค้าในระดับปัจเจกบุคคล เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติที่ซับซ้อน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และทีมผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดช่วยให้เราสามารถสร้างกรอบแนววิเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจลูกค้าของเราได้ดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องถูกพัฒนาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยเน้นย้ำว่า เป้าหมายหลักของ The1 คือการสนับสนุนให้ทุกๆ หน่วยธุรกิจภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลสามารถส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าที่ตรงกลุ่ม ด้วยช่องทางการสื่อสารและช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด”

  • การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดย คุณอนาวิน ตั้งพงศ์ไพบูลย์ Strategic Marketing Director, Sustainable Development Office & Corporate Marketing , Central Groupกล่าวว่า “การสร้างความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนให้ทุกแพลตฟอร์มในการสื่อสารสามารถสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันเช่น การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการตลาด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อโลกให้มากที่สุด”

ทางด้านคณะผู้แทนของกลุ่มเซ็นทรัลที่ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษา นำโดย คุณปาสคาล บิโยด์ Chief People Officer, Central Group ร่วมด้วยคุณชญานิน สราญสมฤทัย Head of CRM Strategy, The1 คุณอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตย์ Head of Corporate Marketing & Alliance คุณอนาวิน ตั้งพงศ์ไพบูลย์ Strategic Marketing Director และคุณกุฎาบุญ เกียรติบุตร Community Development Director จาก Sustainable Development Office & Corporate Marketing, Central Group และ คุณวาสนา ขำเอนก Customer Service Division Manager ,Central Embassyที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยปารีส ซาแคลย์ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1150ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) หนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อถือด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีอันดับที่ 93 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในฝรั่งเศส

กลุ่มเซ็นทรัล มีความยินดีและพร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เติบโตบนเส้นทางความสำเร็จในแบบของตน