TCMA โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำลดโลกร้อนงาน ICCC 2023 ชู PPP Model ขับเคลื่อนอุตฯปูนซีเมนต์ไทย สู่ Net Zero

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดวิสัยทัศน์เป็นผู้นำลดก๊าซเรือนกระจก และทิศทางนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของไทย มุ่งสู่ 2050 Net Zero Cement and Concrete ชูโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership Model: PPP) ประกาศความพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเคมีของซีเมนต์ 16th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘further reduction of CO2 -emissions and circularity in the cement and concrete industry’ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเคมีของซีเมนต์ ICCC 2023 ประกาศความพร้อมนำ TCMA เป็นต้นแบบลดโลกร้อนจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยปักธงขับเคลื่อนสู่ Net Zero ในปี 2050 ผ่านโมเดลความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP Model) สู่สายตาของผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตรวมกว่า 700 คน จาก 49 ประเทศทั่วโลก ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ตลอดจนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

“TCMA ยังคงเดินหน้าทำงานในเชิงรุก ทั้งการขับเคลื่อนในเวทีสำคัญๆ ระหว่างประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Thailand 2050 Net Zero Cement & Concrete Roadmap ซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่มี Roadmapมีเป้าหมายดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับ Thailand NDC และทิศทางอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตของโลก Global Cement and Concrete Association (GCCA) และมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และสู่หมุดหมายสำคัญ Net Zero ภายในปี 2050 โดยที่ “ความร่วมมือและการลงมือทำ” เป็นปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย TCMA จึงพร้อมร่วมมือทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาทั้งในและต่างประเทศผ่านแนวทางความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) โดยให้จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองต้นแบบ เรียกว่า “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” เพื่อร่วมมือกันดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม กฎระเบียบ การสร้างความรู้ความเข้าใจ คิดค้นกระบวนการใหม่ๆ ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ควบคู่ไปการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนก่อนขยายผลไปยังจังหวัดอื่นต่อไป” ดร. ชนะ กล่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเคมีของซีเมนต์ (ICCC) เป็นเวทีวิชาการสำคัญระดับโลกที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1918 กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ / ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต

“นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้จัดการประชุม ICCC 2023 ซึ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 29 ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ร่วมกันนำเสนอทิศทางและบทบาทที่สำคัญของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และมีการนำเสนอเอกสารวิชาการ 550 ฉบับครอบคลุม 1) Future of the construction 2) New dimensions in clinker production 3) Advances in hydration chemistry 4) Enhancing clinker substitution / Supplementary Cementitious Materials 5) Advances in characterization methods & modelling 6) New low carbon cements and carbonatable binders 7) New findings in admixture & rheology 8) New technology for quality concrete 9) Durability & reactive transport 10) Sustainability, circular economy, waste processing and recycling และ 11) Standardization of cement and concrete ซึ่งนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยสร้างโอกาสความร่วมมือในการยกระดับพัฒนาคุณภาพซีเมนต์และคอนกรีตให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงสามารถตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ของโลกด้านลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย” ดร. ชนะ เพิ่มเติม