ธนาคารกรุงเทพ จับมือ OR หนุน พีทีที สเตชั่น ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด มอบแพคเกจสินเชื่อ “Bualuang Green Solar Energy” ให้วงเงินสูงสุด 100%

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผลักดันสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุนระยะยาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบแพคเกจสินเชื่อ “Bualuang Green Solar Energy” ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของเงินลงทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ หวังกระตุ้นลูกค้ามาร่วมขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยึดหลัก ESG ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติธรรมาภิบาล (Governance) โดยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) และเป็นตัวกลางในการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) คือ “Bualuang Green และ Bualuang Green Solar Energy” ที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“ในฐานะที่เราเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ธนาคารได้สนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในสถานประกอบการ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อ “Bualuang Green Solar Energy” ให้วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของเงินลงทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกได้ง่ายขึ้น”

ครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ผลักดันสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้กลายเป็นสถานีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสินเชื่อ “Bualuang Green Solar Energy” สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สำหรับอาคารสถานีบริการน้ำมันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

“การร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงเทพและ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR)  ในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้สามารถเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป็นสถานีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายธนาคารที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050” นายศิริเดช กล่าว

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการสถานีบริการชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน ซึ่ง “โครงการติดตั้ง Solar Cell บนสถานีบริการ” หรือ “Solar Rooftop for PTT Station”  เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เพื่อผลักดันสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่ กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้กลายเป็น “สถานีที่เติมเต็มทุกความสุข” เพื่อเติมเต็มผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานที่เป็นสาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น อย่างน้อย 200 สถานีบริการทั่วประเทศภายในปีนี้

“บริษัท มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ธนาคารกรุงเทพได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้นำสถานีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับ SDG ของโออาร์ ในเรื่องของ G-Green โอกาสเพื่อสังคมสะอาด ที่มุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050” นายพิมาน กล่าว

นายปรีชา สิทธิชัย กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัย ออยล์ แอนด์ รีเทล ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง กล่าวว่า เนื่องจากประสบปัญหาภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามค่า FT ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อเดือน จึงเริ่มศึกษาถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้า ประกอบกับเป็นช่วงที่ทางพีทีที สเตชั่น มี “โครงการติดตั้ง Solar Cell บนสถานีบริการน้ำมัน” เพื่อช่วยลูกค้าลดภาระค่าไฟฟ้า โดยธนาคารกรุงเทพ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนสินเชื่อ จึงตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า ช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ถึง 50% ต่อเดือน

“ภายหลังจากได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์พบว่าสามารถช่วยลดค่าไฟได้จริงถึง 50% ต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถาบันการเงินเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินการ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ ล่าสุดอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น แห่งที่ 2 เพิ่ม เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจการได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยสนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้ด้วย” นายปรีชา กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อ “Bualuang Green Solar Energy” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ 02 230 9679