ดีพร้อม “เปิดโลกวัสดุใหม่ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์” เชื่อมโยงทุนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี คาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ชูกลยุทธ์ “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” เดินเครื่องออกสตาร์ทกิจกรรม “เปิดโลกวัสดุใหม่ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์” (DIPROM The Unlock Materials Design) ผ่านแนวคิด “From Local To Luxury” ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ นักออกแบบ และผู้ประกอบการที่พร้อมสนุกไปกับการผสมผสานและพัฒนาวัสดุใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสู่สากลคาดกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเงินสะพัดหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและพร้อมรับกับอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ในปี 2567 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม มีแผนขับเคลื่อนผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบาย “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมใหม่ “RESHAPE THE INDUSTER” เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มุ่งเน้นการปรับตัวสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคสมัยใหม่ โดยอาศัยนวัตกรรมและการออกแบบ (Design Innovation) ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุต่อทุนทางวัฒนธรรมควบคู่การผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ไทย ผ่านการเปิดตัวกิจกรรม “เปิดโลกวัสดุใหม่ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์” (DIPROM The Unlock
Materials Design) ภายใต้ชื่องาน The Cultural Discovery ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มิวเซียมสยาม ที่ผ่านมา

“ดีพร้อม” ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการลงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม (Action Research) ที่ส่งเสริมให้  ผู้ประกอบการทำงานข้ามสายงานร่วมกับชุมชน นักวิจัย และนักออกแบบ รวมถึงการ “คิด” และ “ทดลอง” อย่างมีระบบจนกระทั่งได้แนวทางการพัฒนาวัสดุใหม่“ปลดล็อค”วัสดุเดิม สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ “ใหม่” ในเชิงวัสดุโดย“ดีพร้อม” ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบระดับสากลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วย “คิด” และ ช่วย “ทดลอง” ร่วมกับผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบ Creative Seminar การร่วมทำ Design Workshop รวมถึงการพัฒนาวัสดุใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมลงลึกในรายละเอียดการทดสอบ ทดลอง ตลอดระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ดีพร้อมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพและช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวเรียนรู้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้วัสดุศาสตร์ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีจุดเด่นและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในการแข่งขันในระดับสากลในอนาคตควบคู่กับการผลักดันซอฟเพาเวอร์ไทยไปพร้อมกัน อีกทั้ง จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ “ปลดล็อควัสดุสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบใหม่ (The Unlock Materials Design)” สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างโอกาสทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาทในอนาคต