สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมรุกมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ไทยที่มีความแข็งแกร่งด้านการลงทุนและการดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ประกาศเดินหน้าองค์กรมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่โดยมีคุณวิชัย กุลสมภพ นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดันลูกหม้อและสนับสนุนผู้บริหารรุ่นใหม่ได้แก่ คุณสนทยา ทับขันต์ คุณวรยศ ทองตัน และ คุณสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการผู้จัดการ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจปี 2024 และในอนาคต

ผู้บริหารชุดใหม่สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประกอบด้วย

 1. คุณวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. คุณสนทยา ทับขันต์ กรรมการผู้จัดการ
 3. คุณวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ
 4. คุณสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการ
 5. คุณทินกร บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 6. คุณเกษรา สั่มกาญจนรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 7. คุณพงศ์เทพ โรหิตะศุน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ มาพร้อมการปรับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SPI มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จด้วยการรวมพลังและการแบ่งปันอย่างเหมาะสมดังนั้นกลยุทธ์ต่อจากนี้ จะต่อยอดขยายโอกาสในการเติบโต (Diversified) ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A และ KINGSQUARE Community ชุมชนตัวอย่างที่เพียบพร้อมในย่านพระราม 3 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร่วมทุนดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกับกลุ่มบริษัท Zhen Ding Tech โดยยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่เบียดเบียนสังคม ขณะเดียวกันในเครือสหพัฒน์ จากเดิมที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ Vertical หรือการนำวัตถุดิบมาผลิตและจำหน่ายครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ปัจจุบันสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะลงทุน จะมีการขยายธุรกิจในแนว Horizontal มองหาธุรกิจใหม่ๆมากขึ้น”

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนการลงทุนและการขยายธุรกิจในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้านหลักได้แก่

 • Industrial Park Development Business มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ดินสำหรับอุตสาหกรรมเปรียบเสมือนแกนหลักของธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจในเครือสหพัฒน์ พร้อมกับการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียนโดยรอบ รวมทั้งเป็นฐานที่ตั้งให้พาร์ทเนอร์มีที่ดินผลิตสินค้า รวมทั้งการช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันกับสังคมที่เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน
 • Investment & Partnership Business มองหาแหล่งลงทุนใหม่ๆที่หลากหลาย การเปิดกว้างต่อการลงทุนเพื่อขยายตัวทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมโดยไม่เบียดเบียน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 • Shared Service Business แบ่งปันองค์ความรู้ ต่อยอดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเครือสหพัฒน์โดยผนึกกำลังความแข็งแกร่งภายในองค์กรเสริมจุดแข็ง เพื่อที่จะสามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆให้กับบริษัทภายในเครือสร้างพลังแห่งการเติบโตของเครือข่ายไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับช่วยเหลือชุมชนและสังคมรอบข้างมาโดยตลอด นอกจากกลยุทธ์ใหม่ที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสวนอุตสาหกรรม ที่มุ่งขยายความเจริญให้เข้าถึงชุมชนโดยรอบที่เข้าไปทำธุรกิจ รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างงานให้กับคนในชุมชน การดำเนินธุรกิจต่อจากนี้จะเดินหน้าภายใต้คุณค่าร่วม (Shared Values) ‘มองไกล น้ำใจ สัญญา’ ด้วยความเชื่อที่ว่า

 • ผู้ “มองไกล” ย่อมมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เฉพาะส่วนตน
 • ผู้มี “น้ำใจ” ย่อมไม่เอาเปรียบ เปี่ยมด้วยเพื่อน ไม่มีศัตรู
 • ผู้รักษา”สัญญา” ย่อมดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมีเครดิตในสังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร ทั้งเรื่ององค์ความรู้และเรื่องทักษะทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นสิ่งแรก มุ่งหวังเป็นองค์กรที่หล่อหลอมคนดี คนเก่ง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ