เสาหลักสู่ความเป็นประเทศนวัตกรรม: ดร.วีระชัย แนะแนวทางดึงดูดนักลงทุนและผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

ภาพจากซ้าย • ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ เชี่ยวชาญ? ด้าน?AI? และ Climate Change • ผศ. (พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย). ประธานบริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด • ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ (ตรงกลาง) ประธานคณะกรรมการโรงเรียนนานาชาติ รีเจ้นท์และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประเทศเอสโตเนียประจำประเทศไทย • ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร์ เกี่ยวกับงานบรรยายเกี่ยวกับ “ระบุเสาหลักสำคัญของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรและวิศวกรที่มีนวัตกรรมที่สามารถรองรับ S Curve ใหม่ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ดร.วีรชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ในฐานะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประเทศเอสโตเนียประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญบรรยายให้ CEO และผู้บริหารระดับสูงจำนวน 93 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรและบริษัทเอกชนระบุเสาหลักสำคัญของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรและวิศวกรที่มีนวัตกรรมที่สามารถรองรับ S Curve ใหม่ของประเทศไทย