“กรุงไทย” ผนึกกำลัง “น้ำตาลขอนแก่น” มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย

ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลังกับกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission แก้ปัญหาการเผาอ้อยและลดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อยและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการนำร่องสนับสนุนเงินทุน เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศอื่นๆ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมให้ความสำคัญ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และตอบรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่มากกว่า 79 ปี ของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ESG ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการลดฝุ่น PM 2.5  จากการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยวางแผนร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อลดการเผาอ้อย ซึ่ง บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2045 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2060 ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญ ที่สนับสนุนให้บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุรธันว์ คงทน  ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมา ภิบาล (ESG) สนับสนุนภาคธุรกิจปรับตัวตามแนวทางการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” โดยล่าสุด ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อย ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับตัวแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้กับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ รถตัดอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM  2.5 ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนบริษัทน้ำตาลขอนแก่น มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ที่กำหนด

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจมุ่งสู่พันธกิจด้าน ESG ผ่านโครงการนำร่องในการสนับสนุนการลดปัญหาฝุ่น  PM  2.5 ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และตอบรับนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets) ภายใต้แนวทางการสนับสนุนสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Guideline) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” และตอกย้ำสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ข้อ 13 เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ