นพเกล้า กิจปานนท์ ที่ปรึกษาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทรานส์ฟอร์มเมชั่น สานต่อกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน Know-How ให้กับสังคม

บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ THE ADLER โดย นพเกล้า กิจปานนท์ที่ปรึกษาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทรานส์ฟอร์มเมชั่น ขยายขอบเขตการส่งเสริมความรู้ ผ่านโครงการ Transformation Hub ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม เวิร์กช็อป และสัมมนาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยยึดหลักว่าความสำเร็จของธุรกิจสร้างได้อย่างยั่งยืนร่วมกับความสำเร็จของบุคลากร

THE ADLER มุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย นพเกล้า กิจปานนท์ เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างทักษะและความรู้ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจ จะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับบุคคลและองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการ Transform ธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สมัยใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลัก

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 นพเกล้า กิจปานนท์ ได้ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ บริษัทเอกชนชั้นนำ มหาวิทยาลัย ชมรมผู้ประกอบการ SMEs และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในการ Transform และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับองค์กรและสังคม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นพเกล้า กิจปานนท์ เข้ารับมอบ “เข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณ” จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2567 โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ