ธสน. ลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการให้บริการยืนยัน L/C กับอินเดีย

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ธสน. ได้ลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการให้บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต (Bilateral L/C Confirmation Facility Agreement) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของอินเดียในระหว่างการประชุมประจำปีของ Asian Export Credit Agencies (Asian ECAs) ครั้งที่ 9 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ในความตกลงดังกล่าว ธสน. จะยืนยัน L/C (Letter of Credit) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินเดียที่ระบุ จำนวน 17 ธนาคาร ให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่ได้รับ L/C จากประเทศอินเดีย โดย ธสน. จะได้รับการรับรองความเสียหายจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของอินเดีย ทำนองเดียวกันธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของอินเดียก็จะยืนยัน L/C ของธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารของรัฐในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองความเสียหายจาก ธสน. อีกทอดหนึ่ง

โครงการดังกล่าวแต่ละฝ่ายจะรับรองความเสียหายภายในวงเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อตกลงจะมีเวลา 3 ปีในระยะแรก ซึ่ง ธสน. เชื่อว่าความตกลงนี้จะเสริมสร้างความมั่นใจของนักธุรกิจไทยและอินเดียในการทำการค้าระหว่างกัน และส่งผลให้การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับอินเดียเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากธนาคารเพื่อ การส่งออกและนำเข้าของทั้งสองประเทศจะให้การรับรอง L/C ของผู้นำเข้าหากมีผู้ร้องขอ เพื่อขจัดความไม่แน่นอนของการใช้ L/C ระหว่างทั้งสองประเทศ บริการดังกล่าว ธสน. พร้อมจะให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะได้แจ้งรายละเอียดให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทราบเกี่ยวกับบริการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของแต่ละธนาคารต่อไป

นายสถาพรกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงนามความตกลงกับอินเดียในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของความตกลง ระดับทวิภาคีของไทย หลังจากที่ประเทศในกลุ่ม Asian ECAs จำนวน 6 ประเทศ คือ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย ได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้บริการยืนยัน L/C (Multilateral L/C Confirmation Facility Agreement) ร่วมกันในการประชุมประจำปีของ ECAs ครั้งที่ 8 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2545 และจะเจรจาหารือให้เกิดการลงนามในความตกลงลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม Asian ECAs ต่อไป