ธสน. ประหยัดไฟฟ้าปี 46 ทะลุเป้า มุ่งสนองนโยบายลดใช้พลังงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตอบสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 6.01% ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ 4.38% ในปี 2546

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยตั้งเป้าหมายการลดใช้พลังงานไฟฟ้าลงอย่างน้อย 5% ของปริมาณการใช้เดิมนั้น ตลอดปี 2546 ธสน. สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้เกินเป้าหมายที่กำหนด โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงาน และสาขาทุกแห่ง ลดลง 6.01% จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2545 ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 4.38% จึงถือว่าประสบผลสำเร็จในการบรรลุจุดประสงค์ของโครงการประหยัดพลังงานของรัฐบาลเป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ธสน. ได้ดำเนินการตามนโยบายประหยัดการใช้พลังงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และได้ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว โดยมาตรการหลักๆ ที่ใช้ ได้แก่ การควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและการตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส การใช้ลิฟต์ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงาน รวมไปถึงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ซึ่งช่วยให้ประหยัดปริมาณไฟฟ้าลงได้มาก ซึ่งในอนาคต ธสน. จะพยายามหามาตรการอื่นๆ อีกเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานตามนโยบายของรัฐในการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน