ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทจับมือกรมพัฒน์ฯ และ กทม.ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือช่างไทย

นายกฤช กุลเนตุ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด ในนามของร้านตัวแทนจำหน่ายซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ (ที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชาญชัย ภาวสุทธิการ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “Doctor Home Care” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพบุคลากรในสาขาช่าง เพื่อพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ตามนโยบายของรัฐ โดยมีนายพีระ มานะทัศน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (กลาง) และนายดุสิต นนทะนาคร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ค้าวัสดุซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการ “Doctor Home Care” บริษัทซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด โดยร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทรับผิดชอบในด้านการเผยแพร่ข้อมูลให้กับกลุ่มช่างที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีงาน มีรายได้ โดยมีร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นตัวกลางในการติดต่อและประสานงาน