SCIB แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลตลาดทุน

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลตลาดทุน มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประวัติ

นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก่อนเข้าร่วมงานกับ ธนาคารนครหลวงไทย ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารหลักทรัพย์ และปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เคยมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินที่สำคัญหลายแห่งเช่น

– รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทธนกิจ บล.เอกเอเชีย จำกัด (มหาชน)
– รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ บงล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
– รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทดีเอส แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด และ
– ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ฯลฯ