ทีเอ็มเอจัดหลักสูตรติวเข้มผู้บริหารระดับกลางขึ้นแท่นผู้นำองค์กรในอนาคต

กรุงเทพฯ – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดหลักสูตร TMA-MDP รุ่นที่สาม มุ่งเสริมความรู้ทุกแขนงวิชา พร้อมขยายโลกทัศน์ผู้บริหารรุ่นกลาง เน้นติวเข้มภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง เปิดรับสมัครเพียง 50 คน หมดเขต 10 มีนาคม 2547

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสมาคมฯ กล่าวว่า “เราเปิดหลักสูตรอบรมสัมมนา TMA-MDP มาตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากตระหนักดีว่าความรอบรู้และความเข้าใจครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารการตลาด การเงินและการบัญชี การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธ์ ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้องค์กรประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้บริหารระดับกลางเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้วยการแนะนำความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ทั้งจากบทเรียนและประสบการณ์ของวิทยากร ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนี้สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป”

หลักสูตร TMA-MDP ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกรณีศึกษา การเยี่ยมชมการบริหารของบริษัทชั้นนำ และการสัมมนาในต่างจังหวัด ทั้งนี้ผู้บริหารจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบริหารการตลาด การบริหารการจัดการการผลิตและการบริการสมัยใหม่ การบริหารการเงินและการบัญชีสำหรับนักวางแผนกลยุทธ์ การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ภาวะผู้นำและการวางแผนกลยุทธ์

หลักสูตร TMA-MDP รุ่นที่สาม จะเปิดอบรมสัมมนาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2547 ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรทักษะการบริหารจัดการ MDP (Management Development Program)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โทร. 02-718-5601-4, 02-319-5675-7 ต่อ 103, 110, 148, 212 หรือส่งอีเมล์ไปที่ admin@tma.or.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2547