23 วิทยาลัยจับมือ ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น ขานรับนโยบายรัฐเร่งผลิตเอสเอ็มอีคุณภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทวิภาคีระดับปวช. และปวส. หลักสูตรพาณิชยการ สาขาการค้าปลีก จำนวน 376 คน เข้าเรียนใน 23 สถาบันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2547 หวังผลิตนักธุรกิจ ค้าปลีกมืออาชีพหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดการค้าเพิ่มขึ้น ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น เตรียมอ้าแขนรับบัณฑิตใหม่เข้าร่วมงานหรือร่วมธุรกิจแฟรนไชส์

นายวีระศักดิ์ วงษ์สุรินทร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า “สอศ. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันการศึกษาของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทำโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากตำราในชั้นเรียน ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการค้าปลีก และหนังสือรับรองการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพในอนาคต นอกเหนือจากสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม”

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีนโยบายตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยสนับสนุนการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนของชาติมาตลอด และอุปถัมภ์โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในรูปของทุนการศึกษา และเบี้ยเลี้ยงฝึกงานตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการทำงานที่แน่นอนและมั่นคง โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถเข้าทำงานกับบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน และระดับหัวหน้างาน หรือหากต้องการไปทำธุรกิจส่วนตัวในฐานะผู้ค้าปลีก หรือเป็นแฟรนไชซี่กับเซเว่นอีเลฟเว่นก็สามารถทำได้โดยสะดวก ปีที่ผ่านๆมามีนักเรียนจากระบบทวิภาคีสมัครเข้าเป็นแฟรนไชส์ซี่บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และประสบความสำเร็จแล้วจำนวนมาก หลักสูตรนี้จึงคุ้มค่ากับการเรียนรู้อย่างยิ่ง”

หลักสูตรของโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กำหนดให้นักศึกษาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเรียนภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 1 ส่วนภาคเรียนที่เหลือให้เรียนภาคทฤษฎี 1-2 วัน และฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สัปดาห์ละ 4 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง ปัจจุบันมีนักเรียนทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. แล้ว 6 รุ่น จำนวน 624 คน ระดับ ปวส. 4 รุ่น จำนวน 170 คน รวม 794 คน และมีนักเรียนทวิภาคีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช./ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 769 คน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. โดยสมัครได้ที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ที่เปิดรับประจำปีการศึกษา 2547 จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ พณิชยการธนบุรี อาชีวศึกษาธนบุรี เทคนิคดอนเมือง เทคนิคปทุมธานี อาชีวศึกษานครสวรรค์ พณิชยการเชตุพน อาชีวศึกษาสงขลา พณิชยการบางนา พณิชยการอินทราชัย บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เทคนิคสมุทรปราการ อาชีวศึกษาชลบุรี อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อาชีวศึกษานครปฐม อาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาอุดรธานี อาชีวศึกษาขอนแก่น อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ อาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคนิคระยอง เทคนิคราชบุรี การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หมดเขต 31 มีนาคม 2547 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารโครงการเพื่อการศึกษา ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2677-1627, 0-2677-1646