กสิกรไทยปล่อยกู้ BAFS 800 ล้าน

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 800 ล้านบาทให้กับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited หรือ BAFS) เพื่อใช้ลงทุนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน (Thai Aviation Refueling Company Limited หรือ TARCO) เป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน (TARCO) เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 30 ปี และเป็นหนึ่งในให้ผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิด้วย

ทั้งนี้ธนาคารเล็งเห็นว่า ธุรกิจการให้บริการน้ำมันอากาศยานมีศักยภาพการเติบโตและความมั่นคง เนื่องจากเป็นธ ุรกิจท ี่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจการบินที่กำลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ การเปิดเสรีด้านการบินกับประเทศเพื่อนบ้าน การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจให้บริการน้ำมันแก่อากาศยานมีการเติบโตอย่างสูง และสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก

นายบุญทักษ์ กล่าวว่า ในปี 2547 นี้ ธนาคารวางแผนให้การสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และการขนส่ง โดยที่ผ่านมาธ นาคา รจัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการเงินที่ครบถ้วนแก่ลูกค้า เช่น สินเชื่อ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริการการจัดการด้านการเงิน (Cash Management) สินเชื่อเพื่อการส่งออกและบริการด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ