จีอี วีเมน เน็ทเวิร์คจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิงทำงานในเอเชีย

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ จีอี วีเมน เน็ทเวิร์ค (GE Women’s Network หรือ GEWN) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาพนักงานหญิงของบริษัท เจเนรัล อิเลคทริค หรือจีอี ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคประจำปี ภายใต้ชื่อ GEWN Asia Summit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงาน และส่งเสริมโอกาสในการก้าวเป็นผู้นำของพนักงานหญิงของจีอีในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นที่ ประเทศไทย ดดยมีสมาชิกจีอี วีเมน เน็ทเวิร์คจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

จีอี วีเมน เน็ทเวิร์ค เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานหญิงของจีอีทั่วโลกได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งสร้างเครือข่ายของพนักงานหญิงด้วยกัน เพื่อเรียนรู้และนำวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในการทำงานของตน