ไอเอ็นจีประกันชีวิต มอบทุนไอที 4 ทุนเดือนละ 8,000บาท สมัครด่วนวันนี้ ประกาศผลมิ.ย.2547

บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ไอเอ็นจี ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทประกันชีวิต อันดับ 1 ของโลก(จากการจัดอันดับของวารสารฟอร์จูน จากรายได้และกำไร (Fortune ก.ค. 45 และ ก.ค. 46 ) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ทุน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 ในปีการศึกษา 2547 (ปี 2 ขึ้นปี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีคะแนนสะสมเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป และมีความตั้งใจที่จะทำงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ดำเนินการโครงการทุนไอที ปีนี้เป็นรุ่นที่สอง และจัดเตรียมไว้จำนวน 4 ทุน เพื่อมุ่งหวังสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ รองรับการขยายงานในอนาคต โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 8,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ระยะเวลาสูงสุดที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 25 เดือน (200,000 บาท)

เปิดรับใบสมัครทางอีเมล์ ITSTUDENT@inglife.co.th และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2547 สอบ, สัมภาษณ์และประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2547 ติดตามรายละเอียดการสมัครรับทุนไอที และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.inglife.co.th

บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2388 หรือกว่า 157 ปี ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม และบำนาญ ในกว่า 60 ประเทศ มีลูกค้ากว่า 50 ล้านคน มีสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 27 ล้านล้านบาท และมีพนักงานรวมทั้งหมดกว่า100,000 คน

รายละเอียดทุนการศึกษา “ไอเอ็นจีประกันชีวิต(ไอที)”

บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เป็น หนึ่งในกลุ่มบริษัท ไอเอ็นจี ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทประกันชีวิต อันดับ 1 ของโลก(จากการจัดอันดับของวารสารฟอร์จูน จากรายได้และกำไร (Fortune ก.ค. 45 และ ก.ค. 46 ) ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2388 หรือกว่า 157 ปี ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม และบำนาญ ในกว่า 60 ประเทศ มีลูกค้ากว่า 50 ล้านคน มีสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 27 ล้านล้านบาท และมีพนักงานรวมทั้งหมดกว่า100,000 คน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเข้ารับการศึกษาในสาขาดังกล่าวในสถาบันการศึกษาปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. มีผลการเรียนดี โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

3. มีความตั้งใจที่จะทำงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขการรับทุน

1. ผู้ขอรับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 8,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ระยะเวลาสูงสุดที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 25 เดือน (200,000 บาท)

2. ผู้ขอรับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2548 โดยมีผลการเรียนดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าที่ กำหนดไว้ในสัญญาขอรับทุนการศึกษา) และจะต้องส่งหนังสือรายงานผลการศึกษาที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาให้บริษัทฯ ทราบทุกภาคการศึกษา
2.2 ต้องเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบฐานข้อมูล หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตเมื่อสำเร็จการศึกษา
2.3 สามารถมาฝึกงานกับบริษัทฯ ได้ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2547 (ประมาณ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2548)
2.4 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถมาทำงานกับบริษัทฯ ในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

3. กรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถเรียนให้จบหลักสูตรได้ภายในกำหนด 4 ปี หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2.4 ผู้ขอรับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาขอรับทุนการศึกษา

4. ผู้ขอรับทุนยินยอมให้บริษัทติดตามและสอบถามถึงผลการศึกษาและความประพฤติของผู้รับทุนจากสถาบันการศึกษาได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า

5. บริษัทไม่เรียกเก็บค่าสมัครสอบ แต่ผู้สมัครจะต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเข้าสอบคัดเลือกด้วยตนเอง

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้ทุนการศึกษาได้ตามที่เห็นสมควร

กำหนดการโครงการทุนการศึกษา “ไอเอ็นจีประกันชีวิต(ไอที)”

กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป การประขาสัมพันธ์ และการติดประกาศทุนการศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 หมดเขตรับสมัครทาง e-mail และทางไปรษณีย์

วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เปิดรับสมัครกรณีมาด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์บน web site ของบริษัทฯที่ www.inglife.co.th

วันที่ 19 มิถุนายน 2547 สอบคัดเลือก (และส่งหลักฐานต้นฉบับกรณีที่สมัครทาง E-mail)

เวลา 10.00 -12.00 น. สอบข้อเขียนทาง IT และทั่วไป, Attitude Test

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2547 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย บน web site ของบริษัทฯที่ www.inglife.co.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2547 เวลา 10.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และนัดทำสัญญาการรับทุนการศึกษา

ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องนำหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา ที่ออกให้โดยคณะ/สถาบันการศึกษามาแสดงในวันทำสัญญา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา “ไอเอ็นจีประกันชีวิต(ไอที)”

1. ขอใบสมัครได้จากคณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สามารถ Download ใบสมัครได้จาก web site ของบริษัทฯ www.inglife.co.th

2. หลักฐานในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาผ่านมา หลักฐานทั้งหมดนี้สามารถส่งมาเป็น soft copy เพื่อสมัครทาง e-mail ได้

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง E-mail ได้ที่ ITstudent@inglife.co.th หรือ ส่งมาทางไปรษณีย์มาถึงบริษัทฯตามที่อยู่ข้างท้ายประกาศ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.

ส่งใบสมัครและหลักฐานทาง E-mail ได้ที่ ITstudent@inglife.co.th

หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ได้ที่

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด,
ชั้น 16 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3,
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี,
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ทุนการศึกษา ไอที)