กสิกรไทยแจ้งผลประกอบการไตรมาสแรก 47 กำไร 4,371.9 ล้านบาท

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานก่อนสอบทานของธนาคารและบริษัทย่อยในไตรมาสแรก(ม.ค.-มี.ค.) ปี 2547 ว่า ธนาคารมีสินทรัพย์จำนวน 804,286 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ 551,155 ล้านบาท เงินฝาก 708,536 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,371.9 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.85 บาท เทียบกับผลการดำเนินงานของธนาคารในช่วงเดียวกันปี 2546 ที่มีกำไร 2,647.9 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 1.13 บาทแล้ว เพิ่มขึ้น 65.1% และ 63.72% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ธนาคารและบบส.มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) จำนวน 87,678 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.88% ของเงินให้สินเชื่อที่ใช้คำนวณ 552,010 ล้านบาท (เฉพาะธนาคารมี NPL 64,744 ล้านบาท หรือ 12.06%) และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารที่ 12.11% แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 6.81% และชั้นที่ 2 ที่ 5.30%