กสิกรไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์หนุนโอท็อป ให้สินเชื่อ-ตั้งสาขาโอท็อป

นายธงชัย เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในรูปแบบต่าง ๆ คือ

การบริการสินเชื่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP FINANCING) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยผู้กู้ต้องเป็นกลุ่มลูกค้าโอท็อปใน 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

ทั้งนี้ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 3-5 ดาว โดยวงเงินกู้ตั้งแต่ 80,000-300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโอท็อประดับ 4 และ 5 ดาว คิด MRR+1.5% ส่วนโอท็อประดับ 3 ดาว คิด MRR+2% ซึ่งขณะนี้ MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6% โดยสามารถใช้ทรัพย์สินหรือบุคคล 1 คนค้ำประกันเงินกู้ได้ โดยธนาคารกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 500 ล้านบาท
ซึ่งสินเชื่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ ะเป็นการเข้าไปสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ปร ะกอบการระดับรากหญ้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างแท้จริง และหากผู้ประกอบการมีศักยภาพ ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น ธนาคารก็มีสินเชื่อเคแบงก์ เอสเอ็มอี (KBANK SMEs) ที่จะรองรับการขยายธุรกิจด้วยการให้วงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นด้วย

นอกจากนั้นธนาคารยังมีโครงการจัดพื้นที่พิเศษ ในสาขาตัวแทนของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 สาขา โดยมีรูปแบบการจัดทำเป็น 2 แบบ คือ

– ศูนย์ตัวแทนระดับภาคจำนวน 8 แห่ง จัดทำเป็นบูธ “OTOP Info Corner” เพื่อประชาสัมพันธ์จัดแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคนั้นๆ ปัจจุบันได้เปิดแห่งแรกไปแล้วที่สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ และจะเปิดเพิ่มอีกที่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ(ที่สำนักพหลโยธิน) นอกจากนี้ในอนาคต ศูนย์ตัวแทนระดับภาคทั้ง 8 แห่ง จะเป็นศูนย์
กลางในการส่งเสริมการทำธุรกิจเพื่อสนับสนุนต่อโครงการโอท็อป โดยลูก ค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปจะได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของธนาคาร

– ส่วนสาขาตัวแทนของธนาคารอีก 68 แห่ง จะจัดทำเป็นมุมพิเศษ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิตทั่วประเทศต่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในโครงการโอท็อป
และธนาคารยังให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับมอบให้แก่ลูกค้า ประชาสัมพันธ์โครงการโอท็อปผ่านช่องทางสื่อของธนาคาร เช่น หน้าจอเอทีเอ็ม สลิปเอทีเอ็ม วีซีดีโอท็อปเพื่อเผยแพร่ผ่านสาขาของธนาคารและเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นของสมนาคุณเพื่อมอบให้กับลูกค้าของธนาคารในโอกาสต่าง ๆ

ซึ่งความร่วมมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงพาณิชย์ ดังกล ่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสนั บสนุนนโยบายร ัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว