บีพีบี ไทยยิบซั่ม จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของครูอาจารย์ทั่วประเทศ ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานฝ้าเพดานและผนังภายในยิป

บีพีบี ไทยยิบซั่ม ผู้นำเพดานและผนังภายในยิปซัม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แถลงข่าวความร่วมมือพร้อมลงนามข้อตกลงในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานฝ้าเพดานและผนังภายในยิปซัม เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้แก่ครูอาจารย์ในสังกัดของสำนักงานฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติประกอบด้วยระบบผนังยิปซัม 5 ระบบ และฝ้าเพดานยิปซัม 2 ระบบ เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับอาชีวะต่อไป นอกจากนี้ยังมีแผนจะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝ้าเพดานและผนังภายในยิปซัมเพื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการงานระดับมาตรฐาน และเพื่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

ในภาพ นายประสิทธิ์ จันทร์ดา (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสมจิตต์ สุทธางกูร (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือ นายวิรัตน์ พนมชัย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บีพีบี ไทยยิบซั่ม และนายชัชวาลย์ ภัทรเวสน์ (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิค บีพีบี ไทยยิบซั่ม