กลมเกลียวกันไว้ วีพีซีที ด้วยกัน โทรหากันฟรี

กรุงเทพฯ – 14 ตุลาคม 2547 – เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น (AWC) รุกสร้างชุมชนคนกลุ่มเดียวกัน หลังเปลี่ยนชื่อ พีทีซี เป็น วีพีซีที พร้อมปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดสู่ความเป็นโทรศัพท์เพื่อชุมชน (Community Phone) เพื่อคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน ด้วยการออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “สวนรถไฟ” และ “โรงเรียน” ซึ่งสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของคนกลุ่มต่างๆ ที่มีความชอบแบบเดียวกัน มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆ กัน มารวมกลุ่มกันเพ่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้วีพีซีทีโทรหากันฟรีภายในกลุ่ม ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้น กลมเกลียวกันมากขึ้น เพราะเป็นชาววีพีซีที ซึ่งสามารถโทรหากันได้ฟรีภายในกลุ่มไม่จำกัด