สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการใหม่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการใหม่ Amarin Corporate Park บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น.ที่ผ่านมา

จากนั้นทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานศิลปะ “โครงการศิลปกรรมรำลึก: ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ และเสด็จฯ เข้าสู่ห้องโถงกลม เพื่อทรงวางตราอมรินทร์บนรูปปั้นหนังสือ พิธีเปิดอาคารสำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ทรงลงนามพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้นเสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ