โครงการ GFMIS พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารการเงินการคลังของกรมสรรพากร

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System – GFMIS) ร่วมกับกรมสรรพากร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้งานระบบ GFMIS ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารการเงินการคลังของกรมสรรพากร ซึ่งรวบรวมข้อมูลในส่วนรายได้การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย ตลอดจนข้อมูลด้านบุคลากรผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ กรมสรรพากรเป็นหนึ่งในหน่วยราชการนำร่องจำนวน 13 หน่วยงานที่จะสามารถยกเลิกการทำระบบบริหารการเงินการคลังแบบคู่ขนานกับระบบเก่าภายในเดือนธันวาคม 2547 นี้