ไมโครซอฟท์ เปิดตัวชุมชนอาจารย์ออนไลน์ www.pil.in.th ก้าวสำคัญในการไปสู่ “Digital phase”

(กรุงเทพฯ – 29 ส.ค.) ไมโครซอฟท์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เปิดชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ทั่วประเทศ เป็นแหล่งสำคัญของการเรียนรู้แบบ e-learning และเพื่อสนับสนุนการอบรมทักษะเรื่องเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ที่ได้เรียนไปแล้วกว่า 20,000 ท่านทั่วประเทศ

ชุมชนออนไลน์นี้เป็นผลมาจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ มร. บิล เกตส์ และการประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้านไอซีที ด้วยการนำโครงการ Partners in Learning: Digital Phase มาสนับสนุนและปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ต่อยอดโครงการ Partners in Learning นี้ด้วยการเปิดเว็บท่าสำหรับอาจารย์อาจารย์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

โดยในเว็บไซต์ www.pil.in.th จะเป็นศูนย์กลางให้อาจารย์ทั่วประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และในอนาคตจะมีเนื้อหาบทเรียนดิจิตอลให้ได้นำไปใช้ศึกษา รวมทั้งนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดด้านการศึกษาของไมโครซอฟท์ การริเริ่มโครงการระยะ 5 ปี Partners in Learning ในประเทศไทย และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อีกด้วย

อาจารย์โสภาพรรณ ชื่นทองคำ อาจารย์จากโรงเรียนสันกำแพง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Innovative Teacher 2004 ให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์หลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมว่า “เว็บไซต์นี้จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ทั่วประเทศได้พัฒนาทักษะด้านไอซีทีเพื่อนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และเปิดโอกาสให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะในอนาคตเว็บไซต์จะเปิดโอกาสให้เรานำผลงานที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอนของคนอื่นไปแสดงไว้ด้วย ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างมากกับอาจารย์ทุกคน”

จุดเด่นของเว็บไซต์นี้คือ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสอน แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงแบบแผนการสอนที่ประสบความสำเร็จของอาจารย์ท่านต่างๆ ทั่วประเทศที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้แสดงไว้ และอาจารย์สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนของตนได้ต่อไป เพราะเว็บไซต์นี้อาจารย์และนักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าชมได้อย่างไม่จำกัด

มร. แอนดรู แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “แหล่งข้อมูลออนไลน์ช่วยให้สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตก็คือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดสำหรับอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดพื้นที่การเรียนรู้อยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็ตาม ไมโครซอฟท์จะช่วยให้อาจารย์ตระหนักถึงคุณค่าของเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลในห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.pil.in.th

ด.ช. สรรเสริญ เกรียงปัญญากิต อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและผู้ชนะการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2004 ของไมโครซอฟท์กล่าวว่า “การมีพื้นที่บนเว็บไซต์ที่ให้ผมสามารถแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ความสำเร็จได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ผมเชื่อว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถดึงดูดนักเรียนคนอื่นๆ ให้เข้ามาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาในการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในสิ่งที่พวกเขาอาจจะยังไม่เคยลองทำอย่างจริงจัง”

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ไมโครซอฟท์ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแปลงแบบเรียนให้อยู่ในรูปดิจิตอล โดยจะเริ่มต้นจากเนื้อหาสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่แล้ว ผนวกกับสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลจากไมโครซอฟท์ คาดว่าจะมีการแปลงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 100 ล้านหน้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลในแต่ละปี เพื่อเปิดเป็นขุมความรู้ให้กับอาจารย์ทุกท่านในประเทศไทย

ในการนี้ไมโครซอฟท์ยังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของไทย INET จัดทำและดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเวลา

เว็บไซต์ www.pil.in.th จะเป็นส่วนสำคัญของโครงการ Partners in Learning และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัว “Digital Phase” นอกจากนี้ไมโครซอฟท์ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนนักศึกษานำไอซีทีมาใช้ในชีวิตการเรียนการสอนมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2547 และ 2548 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ประสานกับองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมชุมชน 4 แห่ง ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเปิดศูนย์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัท ฯ ยังได้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการนำร่องสี่แห่งเพื่อช่วยให้อาจารย์ 280 ท่าน บูรณาการไอซีทีเข้ากับบทเรียนตามโครงการ Empower ICT

โครงการ IT Youth Challenge ของไมโครซอฟท์ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนนักศึกษากว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย IT Youth Camp เป็นเวลาสามวัน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนนักศึกษาอีกกว่า 1,000 คนที่เข้าร่วมค่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวอีกด้วย

ปัจจุบันไมโครซอฟท์จัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์กว่า 10,000 ท่านทั่วประเทศในการใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอนผ่านโครงการต่าง ๆ ในโครงการ Partners in Learning คาดว่าอาจารย์ทั้ง 10,000 ท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนไทยอีกกว่า 420,000 คน

มร. แม็คบีน กล่าวเสริมว่า “การสร้างทักษะถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความประสบความสำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมทางซอฟท์แวร์ที่แข่งแกร่งในประเทศไทย เราอยู่ในจุดที่มีการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและความมั่งคั่งทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับบริษัท นี่คือช่วงเวลาสำหรับการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างมูลค่าสำหรับประเทศไทยในเวทีเทคโนโลยีระดับโลก”

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 บริษัทฯ เสนอซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ใช้งานง่าย
และเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนไทย ตลอดจนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตาม
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ระดับเมนเฟรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ