TUCAR กรมคุมประพฤติ และ สสส. ผนึกพลังรวมแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ดึงชุมชนร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (ที่ 2 จากซ้าย)) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบงานต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจร และนายสุทิน ธราทิน (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการแผนงานยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการพัฒนาระบบงานต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินงานค้นหารูปแบบ นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

โครงการพัฒนาระบบงานต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยพลังชุมชน หรือ “ร้อยใจ ให้โอกาส ในอ้อมกอดชุมชน” ที่ดำเนินการโดยสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TUCAR) และ โครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด ที่ดำเนินการโดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)